Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2023, sobota
 

Sadzobník správnych poplatkov OBUTN OVaBP

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV,

ktoré Obvodný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky vyberá za správne úkony
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov upravuje platenie správnych poplatkov a ich sadzby nasledovne :

Sadzby poplatkov

Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona4) alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, 5) sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však znížená o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu podľa druhej vety prílohy, znížená sadzba poplatkov podľa druhej vety sa uplatní, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe. Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov


Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.


Následky nezaplatenia poplatku


Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva: 
1. fyzická osoba                                                                                                                    16, 50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie                                                    165, 50 eura
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľností                                                                                 100, 00 eura


Poznámky: Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.