Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Ing. Ivan Španko

Dátum platnosti od: 20. marca 2018; 13:58:01

Dátum platnosti do: 20. marca 2019; 13:58:01

 Poznámka: Zamestnanec je oprávnený podpisovať nasledovné dokumenty:

-          osvedčenie o živnostenskom oprávnení

-          úradný záznam  o zmenách vykonaných v osvedčení o živnostenskom oprávnení

-          úradný záznam o zmenách vykonaných v živnostenskom registri

-          potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

-          potvrdenie o ukončení podnikania

-          potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky

-          potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom vzniku

-          výpis z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra

-          prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

-          potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

-          potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

-          rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia

-          rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku

-          rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania

-          návrh na zápis do obchodného registra

-          žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov