Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Výbor pre rozvoj okresu Košice-okolie

Výbor pre rozvoj okresu Košice-okolie

  • Realizácia akčného plánu 2018-2021:

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

  • Pracovné stretnutia pri tvorbe Akčného plánu rozvoja okresu Košice - okolie
   • Pracovné stretnutie v Družstevnej pri Hornáde k Akčnému plánu okresu Košice – okolie

   • Dňa 17. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Družstevnej pri Hornáde uskutočnili pracovné stretnutia  zamerané na analýzu kľúčových problémov v sociálnej oblasti a MRK a v oblasti životného prostredia.

   • Pracovné stretnutie v Malej Ide k Akčnému plánu okresu Košice – okolie

   • Dňa 10. mája 2018 sa v Kultúrnom dome v Malej Ide uskutočnili pracovné stretnutia  zamerané na analýzu kľúčových problémov v oblasti infraštruktúry a cestovného ruchu v okrese Košice – okolie.

   • Pracovné stretnutie v Haniske k Akčnému plánu okresu Košice - okolie

   • Dňa 3. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Haniske uskutočnili  pracovné stretnutia k Akčnému plánu okresu Košice - okolie pre oblasť vzdelávania  a  pre oblasť priemyslu, poľnohospodárstva a MSP. Predmetom rokovania bola analýza kľúčových problémov v prioritných oblastiach, ktoré tvoria základ pre tvorbu analytickej časti samotného dokumentu.

   • Pracovné stretnutie v Čani k  Akčnému plánu okresu Košice - okolie

   • Dňa 17. apríla sa na Obecnom úrade v Čani uskutočnilo pracovné stretnutie k Akčnému plánu okresu Košice – okolie. Stretnutia sa na pozvanie pani prednostky Okresného úradu Košice – okolie zúčastnili odborníci z Odboru regionálneho rozvoja územného plánovania a životného prostredia Úradu Košického samosprávneho kraja, zástupcovia miest a obcí, neziskových organizácií a podnikatelia. Predmetom stretnutia bolo predstavenie konceptu akčného plánu, stanovenie harmonogramu pre prípravu podkladov a projektových zámerov.