Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2019, pondelok
 

Akčný plán okresu Veľký Krtíš

Regionálny rozvoj okresu Veľký Krtíš – Akčný plán rozvoja okresu

Konsolidované znenie Akčného plánu v znení dodatku č.4. (PDF, 800 kB)

Dodatok č. 4 k AP VK (PDF, 754 kB)

Dodatok č. 3 k AP VK (PDF, 525 kB)

Dodatok č. 2 k AP VK (PDF, 466 kB)

Dodatok č. 1 k AP VK (PDF, 525 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš (PDF, 881 kB)

Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš:

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

-          Zákon 336/2015 Z.z (PDF, 217 kB)

-          Zákon 58/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. (PDF, 176 kB)

Štatút Výboru   PDF (PDF, 249 kB)  PDF

Členovia Výboru  PDF (PDF, 166 kB)

Rokovania Výboru

26.10.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 237 kB)

23.01.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 193 kB)                             

21.05.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 248 kB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.01/2018 (PDF, 2 MB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.02/2018 (PDF, 2 MB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.03/2018 (PDF, 2 MB)

28.05.2018 - Zápisnica o hlasovaní per rollam č.04/2018 (PDF, 2 MB)

21.06.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 163 kB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.05/2018 (PDF, 347 kB)

24.09.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 285 kB)

26.10.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 247 kB)

13.12.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 160 kB)

14.01.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 177 kB)

16.04.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 183 kB)

Účasť členov výboru na pracovných stretnutiach  PDF (PDF, 216 kB)

Súviasiace linky:

http://www.nro.vlada.gov.sk/

https://www.cprrvk.sk/Kontakty.php

Výzvy okresu Veľký Krtíš:

Výzva č.1 – UKONČENÁ   http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-26

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 10.07.2019 (Výzva č.1) (PDF, 194 kB)

Výzva č.2 - UKONČENÁ

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 10.07.2019 (Výzva č.2) (PDF, 194 kB)

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ

NÁM. A.H. ŠKULTÉTYHO 11

990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ

 

podľa
Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)

 

o z n a m u j e

 

možnosť predkladať návrhy aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu, ktoré nie sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku.

(ďalej len „oznámenie“)

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú orgány verejnej správy  a sociálno-ekonomickí partneri majúci vzťah k územiu najmenej rozvinutého okresu  možnosť predkladať návrhy aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu. Pod pojmom aktivita sa rozumie opatrenie ktorého uskutočnenie v danom roku je dôležité z pohľadu realizácie opatrení akčného plánu a ktoré nie je financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku.

 

Termín na predkladanie návrhov aktivít: 19.08.2019 – 18.09.2019

Spôsob predkladania návrhov aktivít:

Predkladateľ predkladá návrh aktivít pre realizáciu opatrení akčného plánu:

 

a)      elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Návrh aktivity“  alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy[1] ako všeobecné podanie;

 

b)      prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu uvedenú vo výzve alebo osobne do podateľne okresného úradu:        

    Okresný úrad Veľký Krtíš

                                            Nám. A.H. Škultétyho 11

                                            990 01 Veľký Krtíš

V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle návrh aktivít v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu riana.tothova@minv.sk.

 

a

v y h l a s u j e

 

výzvu č.3 (OÚ-VK-2019/0061124) na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných  z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

 

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

 

Termín na predkladanie projektov: 19.08.2019 – 18.09.2019

 

Spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku:

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku v lehote uvedenej vo výzve:

 


 

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Anketa

Ste spokojný/á s prácou Okresného úradu Veľký Krtíš?

áno
52,84%

nie
47,16%
Hlasovalo: 3821