Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Cestná doprava, autoškoly, povinná kvalifikácia a výcvik vodičov

 • Zákon č. 725/2004  Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vykonávacia vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z .z. v znení neskorších predpisov,
 • Metodické pokyny k zákonu č. 725/2004 Z.z.,
 • Zákon č.8/2009 o cestnej premávke,
 • Vykonávacia vyhláška č. 9/2009 k zákonu č. 9/2009 Z.z.,
 • Zákon č. 280/2006 Z.z. PZKNV - KKV v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave,
 • Vyhláška č.124/2012 MDVaRR SR, ktorou sa vykonáva zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
 • Nariadenie EP a Rady (ES) 1071/2009, 1072/2009 a 1073/2009,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o PK (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v ZNP, úplné znenie 138/2004 Z.z.,
 • Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien,
 • č. 169/2010 Z.z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla,
 • Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyhláška č. 349/2005 Z.z. MDPT SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z .z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška č. 9/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.