Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Ekonomická a hospodárska agenda

 • č. 523/2004 Z.z. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
 • č. 431/2002 Z.z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • č. 291/2002 Z.z zákon o štátnej pokladni v znení neskorších predpisov,
 • č. 681/2006 Z.z. zákon o štátnom rozpočte v znení neskorších predpisov,
 • č. 283/2002 Z.z. zákon o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • č. 278/1993 Z.z. zákon o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • č. 523/2003 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
 • č. 152/1994 Z.z. zákon o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
 • č. 502/2001 Z.z. zákon o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č. 118/2011 Z.z. nariadenie vlády o nezverejňovaní objednávok tovarov a služieb, ich faktúr,
 • č. 498/2011 Z.z. nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.