Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

GDPR Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov v Informačnom systéme Kniha návštev

Okresný úrad Nitra vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

Organizácia je na účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom, ktorý vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Kniha návštev.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame a na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

1. Prevádzkovateľ:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, IČO 00151866

Kontakt na prevádzkovateľa: Tel.: +421 /37/6549 206 e-mail: TA.13G4@SILS1.TLS4@

Kontakt na zodpovednú osobu: TA.13G4@SILS1.TLS4@

2. Účel spracovania osobných údajov:

Kniha návštev - vedenie evidencie fyzických osôb vstupujúcich do priestorov Prevádzkovateľa, ako oprávnený záujem Prevádzkovateľa z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku orgánu verejnej moci podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, čas príchodu a odchodu, číslo OP sú u Prevádzkovateľa spracovávané po dobu jedného mesiaca.

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia fyzickej osoby pri vstupovaní do chráneného objektu a chránených priestorov a v prípade podozrenia z porušenia interných predpisov Okresného úradu Nitra, alebo iného protiprávneho konania odstúpiť osobné údaje príslušnému orgánu príslušnému na prešetrenie priestupku, alebo trestného činu. 

3. Právny základ:

Právnym základom je ochrana majetku prevádzkovateľa podľa ods. 3 § 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v budove Okresného úradu Nitra.

4. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb:

Dotknutými osobami sú osoby vstupujúce do chráneného objektu prevádzkovateľa (účastníci konania, návštevy, obchodní partneri).

5. Rozsah spracúvaných osobných údajov:

titul, meno, priezvisko, číslo OP, dátum, čas príchodu, čas odchodu. 

6. Identifikácia príjemcov, kategória príjemcov:

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracovanie povoľuje osobitný predpis: Národný bezpečnostný úrad SR podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností, Policajný zbor na účely objasnenia trestných činov alebo priestupkov podľa zákona o Policajnom zbore. 

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Neuskutočňuje sa. 

8. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané:

Priamo od dotknutej osoby (osobným zápisom jej údajov z OP pri vstupe do objektu). 

9. Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na dobu nevyhnutnú, najviac na jeden mesiac.

10. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Nevykonáva sa.

11. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

- Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,

- Na opravu osobných údajov,

- Právo na vymazanie alebo obmedzenie spracovania,

- Namietať voči spracovaniu osobných údajov,

- Na prenos svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sťažnosťou alebo podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje dozorného orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Tel. č.: +421 /2/ 3231 3214

e-mail: TA.1FI.DPD@LFJFP.E3KSKA@

https://dataprotection.gov.sk

 

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva osobne alebo písomne (mailom alebo na adrese Organizácie).

Kontaktné údaje: TA.13G4@SILS1.TLS4@

Adresa Organizácie: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

 

12. Povinnosť poskytnutia osobných údajov:

Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný umožniť jej vstup do chráneného objektu.

13. Pravidlá pre návštevy:

• Do objektu je prísne zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholických, či iných omamných látok.

• Pohyb v objekte organizácie je povolený len v sprievode zamestnanca. Počas celej doby návštevy ste povinný riadiť sa pokynmi zamestnanca, ktorý Vás sprevádza.

• Všetci návštevníci, ako aj externé firmy sú povinní dodržiavať a rešpektovať informačné, príkazové, zákazové a výstražné bezpečnostné tabule, pokyny sprevádzajúcej osoby a značky.

• V prípade vzniku úrazu, poranenia (aj drobného), pri vzniku mimoriadnej udalosti, či škodách na zariadení, ste povinný neodkladne informovať osobu, ktorá Vás počas návštevy sprevádza. Na odvrátenie škody, mimoriadnej udalosti a ochranu vlastníctva môžu byť zo strany pracovníkov kontroly vstupu vykonávané preventívne alebo represívne kontroly.