Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Kліентьскый центер

Адміністратівны операції на окремых робочіх місцях:

Робоче місце ч. 1 – Супервізор

 • Порадництво (обслугованя сістемы выкликованя), інформації і порадництво, поміч при жадостях
 • Реґістер катастралного одбору

-          пропозіції на вклад властницького і іншого права к недвижному маєтку,

-          пропозіції на зазначіня,

-          пропозіції на запис наёмного права к фундушу,

-          пропозіції на корекцію хыб в катастралнім оператї,

-          пропозіції на запис позначкы,

-          пропозіції на  зміну дат катастра недвижного маєтку,

-          письмовы поданя адресованы катастралному одбору,

-          письмовы обїднавкы на інформації з катастра

 • Реґістер окресного уряду
 • Потверджованя документів і веріфікація підписів
 • Выпис із централной евіденції переступлїнь

Робоче місце ч. 2 – Одбор жывностного подниканя

 • оголошіня жывности і поданя жадости на выданя цертіфікату к роботї на жывность (приїманя інформацій потребных на реґістрацію і ознамлїня данёвника подля окремого припису, приїманя інформацій потребных на реґістрацію до сістемы повинного здравотного поїщіня і ознамлїня, зміны платителя поїстного за здравотне поїщіня, придїлїня ідентіфікачного чісла орґанізації),
 • поданя жадости о выданя цертіфікату на подниканя на основі іншого як жывностного закона,
 • выпис із жывностного реґістра (публічный, непублічный),
 • потверджіня о тім, же запису в жывностнім реґістрї нїт,
 • перегляд інформацій записаных в жывностнім реґістрї,
 • оголошіня створїня/ліквідації фірмы,
 • ознамлїня о змінах інформацій записаных в жывностнім реґістрї, о змінах інформацій на документах о подниканю на жывность,
 • ознамлїня скінчіня подниканя, ознамлїня зрушіня потвердженого цертіфікату на подниканя з пізнїшым днём зачатку жывности,
 • выданя потверджіня о тім, же реалізація службы не є на основі жывностного закона лімітована або заказана,
 • пожаданя выпису з реґістра трестів на превказаня бездоганности подля жывностного закона,
 • поданя жадости о выданя цертіфікату на реалізацію выбраных служеб, котры подля закона не мають характер подниканя (зналцї, тлумачници, перекладателї),
 • выпис із жывностного реґістра (публічный, непублічный), потверджіня о тім, же запису в жывностнім реґістрї нїт, перегляд інформацій записаных у жывностнім реґістрї,
 • ознамлїня о перерушіню реалізації жывности, ознамлїня о змінї періоду перерушіня реалізації жывности, ознамлїня о скінчіню подниканя,
 • ознамлїня о занику потвердженого цертіфікату на реалізацію жывности з пізнїшым днём зачатку жывности,
 • забезпечує на основі шпеціалной жадости посыланя повинно становленых документів і до збіркы листин,
 • выданя потверджіня о тім, же реалізація службы не є на основі жывностного закона лімітована або заказана,
 • приїмать ознамлїня о черезгранічній реалізації служеб на теріторії СР,
 • приїмать інформації потребны на реґістрацію і ознамлїня данёвника подля окремого припису,
 • приїмать інформації потребны на реґістрацію до сістемы повинного здравотного поїщіня і ознамлїня зміны платителя поїстного за здравотне поїщіня,
 • порадництво і спосередкованя інформацій у сферї жывностного подниканя.

Реґістер одбору дорожного транспорту і путей

 • приїманя жадостей на:

-          акцептованя схвалїня індівідуално привезеного авта, запис алтернатівного погону LPG, схвалїня реконштрукції авта/іншой сорты транспорту, схвалїня індівідуално докінчованого авта/іншой сорты транспорту,

-          реалізацію зміны в потверджіню о евіденції,

-          запис ідентіфікачного чісла авта/іншой сорты транспорту – VIN,

-          выданя потверджіня о евіденції часть ІІ. при вымінї технічного превказу авта/іншой сорты транспорту,

-          поволїня реконштрукції авта/іншой сорты транспорту,

-          придїлїня шпеціалного евіденчного чісла.

Робоче місце ч. 3 – Окресный директоріат ПЗ Гуменне, одбор порядковой поліції, оддїлїня документів – робоче місце Меджілабірці:

 • приїманя жадостей на выданя обчаньской леґітімації (ОЛ), шоферьской леґітімації (ШЛ), меджінародной шоферьской леґітімації (МШЛ), паспорта (ПП),
 • выготовлїня і выданя ОЛ, ШЛ, МШЛ і ПП,
 • выміна загранічных шоферьскых леґітімацій,
 • выпис із евіденчной карты шофера,
 • выдаваня потверджінь о евіденції часть І – на шоферованя (не дорученых на адресу),
 • выдаваня потверджінь о інформаціях, котры суть записаны в аґендї реґістра жытелїв (РЕҐІСТЕР) о обчанови, евіденція і зміна стабілного міста бываня (реґістрачны уряды сел/міст, котры не суть припоєны до РЕҐІСТРА)

Робоче місце ч. 5 – Одбор енвіроменталной старостливости

 • приїманя і выбавлёваня жадостей і поданя інформацій з аґенды оцїнёваня впливу на навколишнє середовиско,
 • приїманя і выбавлёваня жадостей і поданя інформацій з аґенды одпадового господарьства

Робоче місце ч. 6 – Одбор енвіроменталной старостливости

 • приїманя і выбавлёваня жадостей і поданя інформацій з аґенды охраны природы, охраны і реґулації торгу з огроженыма сортами вольно жыючіх звірят і вольно ростучіх ростлин,
 • приїманя і выбавлёваня жадостей і поданя інформацій з аґенды охраны країны, атмосферы  і озоновой верьствы Землї.

Робоче місце ч. 7 – Одбор енвіроменталной старостливости

 • приїманя і выбавлёваня жадостей і поданя інформацій з аґенды штатной справы вод (старостливость о якость і кількость вод, раціоналне хоснованя публічных водоводів і каналізацій, рыбарьство з вынятком господарьского рыбарьства),
 • приїманя і выбавлёваня жадостей і поданя інформацій з аґенды превенції і санації енвіроменталных шкод,
 • превенція перед небезпечныма промысловыма гаваріями.

Робоче місце ч. 8 –  Одбор фундушів і лїсів (середа)

 • охрана фонду польногосподарьской землї (позіції в забудованій части села/міста, рїшіня о вынятю землї мімо забудованой теріторії, обовязна позіція к змінї сорты фундушів, імпулзы на рїшаня проблемів фундушів зароснутых буряном),
 • зміны на фундушах (конзултації),
 • доповнїня подань в рамках процедур о осадах із загородками,
 • охрана фонду лїсів і фундушів (рїшіня о вынятю лїсной землї, обовязны позіції к охранному пасму лїса, конзултації),
 • порадництво у сферї полёвництва подля закона,
 • здружіня на базї фундушів (конзултації),
 • рештітуція (реґістер).

Робоче місце ч. 9 –  Катастралный одбор

 • подаваня інформацій з катастра недвижного маєтку,
 • приїманя катастралных подань,
 • выданя выпису з катастра недвижного маєтку, інформацій о бонітованых, земельно-еколоґічных єдиніцях, письмовой ідентіфікації парцел, дуплікату з катастралной мапы або мапы з бывшого катастра фундушів або з мапы фундушів у книжній формі або мапы становленого операту,
 • выданя дуплікату з оріґіналу листу властництва, дуплікату з вкладкы фундушу в книжній формі або з бывшого катастра фундушів,
 • поданя катастралного операту або іншого операту докладуючого властницьке право к недвижному маєтку на попозераня жадателёви з можностёв выготовлїня выпису, нарису або поданя інформацій з катастра недвижного маєтку,
 • выданя ґрафічной ідентіфікації парцел, выданя дуплікату ґеометрічного плану,
 • подаваня інформацій к выготовлїню ґеометрічных планів, вызначуючіх нарисів і другых ґеодетічных робот,
 • дуплікаты з катастралной мапы,
 • дуплікаты з мапы становленого операту,  
 • ідентіфікація парцел,
 • дуплікат листин із збіркы катастралного операту,
 • подаваня іншых інформацій з катастра недвижного маєтку,
 • подаваня дат з катастра недвижного маєтку,
 • дата з книгы фундушів,
 • подаваня іншых інформацій з книгы фундушів.

 

Мімо кліентьского центра:

Одбор общой внуторной справы

            Оддїлїня переступлїнь