Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

Miesto   

 • opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) povinnej osoby (Okresného úradu Pezinok, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok) o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
 • z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrejmé:

          - kto podáva odvolanie

          - proti ktorému rozhodnutiu smeruje

          - dôvod podania odvolania

          - návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť

 

Lehota

 • v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti
 •  pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

Spôsob

 • písomne
 • ústne do zápisnice
 • telegraficky(faxom, elektronickou poštou), ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice

 

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby 

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd, t.j. krajský súd ak zákon neustanovuje inak. V žalobe možno žiadať iba preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci - sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa § 244 a nasledujúcich Občianskeho súdneho poriadku, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

 • rozhodnutiepo vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť
 • návrh môže podať len účastník konania, ktorý musí byť zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná
 • návrh na preskúmanie musí mať tieto náležitosti:
  - ktorému súduje určený
  - kto ho podáva
  -
  označenie rozhodnutia,ktoré napadá
  - vyjadrenie v akom rozsahusa toto rozhodnutie napadá
  - uvedenie dôvodov,v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia
  - aký konečný návrh robí

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak okresný úrad nerozhodol.

Okrem riadnych opravných prostriedkov, možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

 • obnova konania
 • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 • ďalším zákonným prostriedkom je  protest prokurátora 

Obnova konania

 • účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených
 • miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
 • lehota - tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia
 • spôsob - podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

 • Správny orgán  najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

Protest prokurátora

 • podáva prokurátor