Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Postup pri vybavovaní žiadostí a návrhov a inych podaní

 • Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, v centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.
 • Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, okresný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.
 • Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí okresným úradom určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.
 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (viď. sadzobník úhrad).
 • Okresný úrad vybaví žiadosť o informáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných zákonom stanovených dôvodov môže okresný úrad lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.
 • Ak nie je možné dodržať 8 dňovú lehotu, bezodkladne to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.
 • Ak okresný úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, vydá do 8 dní od doručenia žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 • Okresný úrad sprístupňuje informácie najmä:

- ústne

- nahliadnutím do spisu

- vyhotovením odpisu alebo výpisu

- odkopírovaním informácií na technický nosič dát

- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

- telefonicky

- faxom

- poštou

- elektronickou poštou

 

 • Pri vybavovaní iných podaní okresný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

- v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

- v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne do 30 dní od začatia konania,

- vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

- ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak okresný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

 

 • Pri vybavovaní sťažností okresný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

- okresný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,

- ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta okresného úradu alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Okresný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

 • Pri vybavovaní petícií okresný úrad dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z. a to:

- okresný úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,

- ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, okresný úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu    podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.