Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2023, sobota
 

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra

 1. Okresný úrad Pezinok bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho právomoci a kompetencie sú vymedzené v Smernici MV SR č. SVS-OMSZV1-2013/022320 z 13. septembra 2013 , ktorou sa určuje vnútorná organizácia okresného úradu, vymedzuje základné úlohy a vnútornú organizáciu okresného úradu, zásady riadenia a rozhodovania, právomoci prednostu, vedúcich odborov a  určuje náplň činnosti jednotlivých odborov.
 2. Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 3. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
 4. Okresný úrad sa vnútorne člení na tieto odbory:  
 • organizačný odbor,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy,
 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor krízového riadenia,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • pozemkový a lesný odbor,
 • katastrálny odbor, ktorý sa člení na
  • oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,
  • oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.

     5.  Na čele každého odboru je vedúci odboru.