Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Klientske centrum

 

KLIENTSKE CENTRUM BREZNO

 Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01  Brezno

 

Klientske centrum Okresného úradu Brezno

 

ÚRADNÉ HODINY

OÚ - Klientske centrum, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01  Brezno:

Úradné hodiny

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 – odbor živnostenského podnikania: 

 Telefonický kontakt: 096162 5704, 096162 5705, 096162 5706, 096162 5707

 •  poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný) / obchodného registra
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydávanie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok
 • prvozápis do obchodného registra
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách

 

 Pracovisko č. 5 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu, supervízor:

 Telefonický kontakt: 096162 5700

 •  podateľňa
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • príjem, evidencia a vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb

 

Pracovisko č. 6 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu, povinné zmluvné poistenie

 Telefonický kontakt: 096162 5702

 • podateľňa
 • správne konanie na úseku povinného zmluvného poistenia

 

Pracovisko č. 7 – pokladňa: 

 Telefonický kontakt:  096162 5703

 •  prijíma hotovostné platby - úhrady pohľadávok
 • vypláca náhrady svedkom - mzdy, cestovné

 

Pracovisko č. 8, 9 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 

 Telefonický kontakt: 096162 5711, 096162 5712

 prijímanie žiadostí  o:

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie/povolenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - cesty II. a  III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

 Pracovisko č. 10 – pozemkový a lesný odbor: 

 Telefonický kontakt:  096162 5708

 •  poradenská činnosť na úsekoch lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev, ochrany lesnej a poľnohospodárskej pôdy a pozemkových úprav
 • prijímanie  žiadostí na:

-       vydanie a navrátenie vlastníctva k pozemkom

-       odňatie poľnohospodárskeho pozemku z poľnohospodárskej pôdy

-       začatie pozemkových úprav

-       zmenu druhu pozemku

-       stanovenie kódu bonitovanej pôdno - ekologickej jednotky

-       zápis do registra plôch rýchlorastúcich drevín

-       vyhlásenie pozemku za lesný pozemok, jeho vyňatí a obmedzení využívania

-       registráciu poľnej stráže, lesnej stráže, poľovnej stráže

-       predĺženie lehoty na obnovu lesa

-       schválenie harmonogramu vykonania náhodnej ťažby

-       zápis a zmenu údajov v evidencii lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov

-       pridelenie čísla ciachy, zápis alebo výmaz z registra ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva

-       vydanie  listu o pôvode lesného reprodukčného materiálu

-       uznanie alebo zánik uznania zdroja lesného reprodukčného materiálu

-       zápis, zmenu údajov a vydanie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev

-       na vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára

-       lov v čase ochrany zveri, mimoriadny lov zveri

-       schválenie a zmenu plánov poľovníckeho hospodárenia

-       evidenciu zmluvy o užívaní poľovného revíru, uznanie, zmenu hraníc poľovného revíru

 

Pracovisko č. 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Telefonický kontakt: 096162 5701

 •  podateľňa
 • poradenské a informačné  služby v oblasti štátnej správy ochrany prírody a krajiny,  štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia
 • poradenstvo pri kompletizácií žiadostí klienta.