Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Klientske centrum Okresného úradu Brezno

 

 Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01  Brezno

 

Klientske centrum Okresného úradu Brezno

 

tel: 096162 5700, e-mail :TA.13G4@L2.S3RYKSPFD@

Úradné hodiny
Pondelok 08.00 – 15.00
Utorok 08.00 – 15.00
Streda 08.00 – 17.00
Štvrtok 08.00 – 15.00
Piatok 08.00 – 14.00

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 – odbor živnostenského podnikania: 

 Telefonický kontakt: 096162 5704, 096162 5706, 096162 5707

 •  poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný) / obchodného registra
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení / zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • vydávanie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok
 • prvozápis do obchodného registra
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

 

 Pracovisko č. 5 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu, supervízor:

 Telefonický kontakt: 096162 5700

 •  podateľňa
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • príjem, evidencia a vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb

 

Pracovisko č. 6 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

 Telefonický kontakt: 096162 5702

 • podateľňa

 

Pracovisko č. 7 – pokladňa: 

 Telefonický kontakt:  096162 5703

 •  prijíma hotovostné platby - úhrady pohľadávok
 • vypláca náhrady svedkom - mzdy, cestovné

 

Pracovisko č. 8, 9 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 

 Telefonický kontakt: 096162 5711, 096162 5712

 prijímanie žiadostí  o:

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG
 • schválenie/povolenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - cesty II. a  III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
 • stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

  

Pracovisko č. 10 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

 Telefonický kontakt: 096162 2926

 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách
 • osvedčovanie verejnej listiny na použitie v cudzine (Apostille, Superlegalizácia)
 • zmena mena alebo priezviska – poradenstvo