Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Klientske centrum

 

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

             Okresný úrad Poprad                  

KLIENTSKE CENTRUM  POPRAD

 

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Poprad (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 – supervízor

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam

Pracovisko č. 2 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • apostille, superlegalizácia

Pracovisko č. 3, 4  odbor živnostenského podnikania: 

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané 
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie  zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • vydáva výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register
 • vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby

Pracovisko č. 5 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa 

Pracovisko č. 6 – pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa

Pracovisko č. 9, 11, 12, 13, 14 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • podateľňa

Pracovisko č. 16 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu:  

Pracovisko č. 17 – katastrálny odbor:

 • podateľňa 

Pracovisko č. 18, 19 – katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z KN
 • vydávanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp 

Pracovisko č. 20, 21 – katastrálny odbor:

 • geodeti

 Pracovisko č. 22, 23 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

 •  pojednávacie miestnosti

  

   KLIENTSKE CENTRUM POPRAD

               Úradné hodiny: 

    Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

  Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 

 

 

Klientske centrum - telefónny zoznam (PDF, 423 kB)

Brožúra klientskeho centra (PDF, 359 kB)