Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Klientske centrum

 

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

             Okresný úrad Poprad                  

KLIENTSKE CENTRUM  POPRAD

 

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Poprad (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 – supervízor

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam

Pracovisko č. 2 – odbor všeobecnej vnútornej správy

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie
 • apostille, superlegalizácia

Pracovisko č. 3, 4, 5 - odbor živnostenského podnikania: 

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané 
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie  zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • vydáva výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register
 • vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby

Pracovisko č. 6 – pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa

Pracovisko č. 9 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa 

Pracovisko č. 11, 12, 13, 14 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • podateľňa

Pracovisko č. 16 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu  

Pracovisko č. 17 – katastrálny odbor:

 • podateľňa 

Pracovisko č. 18, 19 – katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z KN
 • vydávanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp 

Pracovisko č. 20, 21 – katastrálny odbor:

 • geodeti

 Pracovisko č. 22, 23 - odbor všeobecnej vnútornej správy:

 •  pojednávacie miestnosti

  

   KLIENTSKE CENTRUM POPRAD

               Úradné hodiny: 

    Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

  Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 

 

 

Klientske centrum - telefónny zoznam (PDF, 193 kB)

Brožúra klientskeho centra (PDF, 359 kB)