Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Klientské centrum

Klientske centrum –  prízemie

Štefánikova 2157/20

Skalica

909 01

 

Stránkové hodiny                            

PONDELOK  08:00 – 15:00                                 

UTOROK     08:00 – 15:00                                

STREDA      08:00 – 17:00                               

ŠTVRTOK    08:00 – 15:00                               

PIATOK       08:00 – 14:00                               

 

  U p o z o r n e n i e

Okresný úrad Skalica oznamuje, že dňom 21.09.2020 rozširuje služby verejnosti – osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov. Osvedčovanie listín a podpisov bude zabezpečovať Klientske centrum Okresného úradu v Skalici, Štefánikova 20, denne v úradných hodinách.   

 

Okresný úrad – prízemie

Klientske centrum

 

Oddelenie dokladov

-          číslo 1

-          číslo pracoviska 7, 8, 9

 

Kontakt:

Výdaj dokladov: 0961155855

Príjem žiadostí: 0961155856

 

- príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu

- snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu

- príjem oznámení o strate a odcudzení dokladu

- výpis karty vodiča

- poskytovanie informácii z príslušných evidencií

- výdaj občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii       vozidla

- výdaj potvrdení o občianskom preukaze

 

Supervízor

-          číslo 2

 

Kontakt:  0961155850 – Dominika Podrazilová

 

-          poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov

-          elektronický kontrakčný systém

Evidencia vozidiel

- číslo dverí 3 , pracovisko 3 a 4

Kontakt: 0961 15 5860 / 0961 15 5861

 

Odbor živnostenského podnikania ( 2 pracoviská)

 

Kontakt:

0961155851 – Mgr. Ingrid Sochorová

 

 

- ohlásenie živnosti a príjem žiadostí o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

- príjem žiadostí o oprávnenie na podnikanie na základe iného živnostenského zákona

- výpis zo živnostenského registra

- výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne

- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- oznámenie o pozastavení živnosti

- oznámenie o zmene obdobia pozastavenia živnosti

- oznámenie o ukončení podnikania

- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- príjem žiadosti o osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

- príjem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako    jednej prevádzkarni

- poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

- inteligentná podateľňa pre odbor dopravy

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie (1 pracovisko)

 

Kontakt: 0961155854

 

-          prijímanie žiadostí na výdaj stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku štátnej vodnej správy

-          prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku odpadového hospodárstva

-          prijímanie žiadostí a výdaj záväzných stanovísk, vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí na úseku ochrany krajiny a prírody

-          prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk a súhlasov na úseku ochrany ovzdušia

-          prijímanie žiadostí a výdaj stanovísk a rozhodnutí pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

-          prijímanie žiadostí na vydanie preukazov rybárskej stráže

-          prijímanie žiadostí na vydanie rozhodnutia na určenie rybárskeho hospodára

-          poskytovanie informácií s príslušných evidencií

 

 

 

Katastrálny

Podateľňa

  - číslo 5

- pracovisko 10

Kontakt:

0961155859 – Lenka Lukáčová, Dana Butašová

- všeobecná podateľňa

- podateľňa katastra

- príjem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra

Poskytovanie informácií

- číslo 6

- pracovisko 11, 13

- geodeti pracovisko 12

Kontakt:

0961155830 – Mgr. Adriana Hanzalíková

0961155836 – Adriana Mikušová

0961155837 – Martina Havlová

0961155838 – Marcela Plešová

- výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva

- poskytovanie informácií z príslušných evidencií

 

1.nadzemné podlažie

 

Prednosta Okresného úradu

Kontakt: 0961155800 – Lukáš Valúch

 

Organizačný odbor, sekretariát prednostu

Kontakt: 0961155801 – Ivana Hajossyová

 

Odbor krízového riadenia

Vedúci odboru – Ing. Renáta Kováčová - 034/ 628 52 75

Katastrálny odbor

Vedúci odboru – Mgr. Adriana Hanzalíková

Kontakt: 0961155830

Technické oddelenie

- vedúci technického oddelenia

Kontakt: 0961155833 – Ing. Peter Ružička

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

- vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

Kontakt: 0961155834 – JUDr. Silvia Mišová

 

2.nadzemné podlažie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúci odboru – RNDr. Jarmila Tyrschelová CSc.

Kontakt: 0961155810

Odpadové hospodárstvo – Ing. Helena Gajdová

Kontakt: 0961155835

Ovzdušie – Ing. Petra Brezovská

Kontakt: 0961155812

Ochrana prírody a krajiny- Ing. Markéta Černinová

Kontakt: 0961155813

Štátna vodná správa a rybárstvo – Ing. Renáta Kočáriková

Kontakt: 0961155814