Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

KLIENTSKE CENTRUM

Klientske centrum Okresného úradu Púchov
Štefánikova 820,
020 01 Púchov

Supervízor
Simona Vrábelová
telefón: +421 42 3100419
fax: +421 42 4634487
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


                                                                                                                                         

1. Podateľňa, EKS          2., 3. Živnostenské podnikanie,          5. Kataster          7., 8. Pozemky a Lesy          9.  Životné prostredie

                                  Doprava a pozemné komunikácie                                                                                Supervízor

 

 

O Klientskom centre

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Púchov (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU.
Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Úradné hodiny: 

     Pondelok   8:00 - 15:00
     Utorok    8:00 - 15:00
     Streda    8:00 - 17:00
     Štvrtok     8:00 - 15:00
     Piatok    8:00 - 14:00

 Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

Pracovisko č. 1 – podateľňa, EKS – Elektronický kontraktačný systém:

 • podateľňa katastrálneho odboru - prijímanie návrhov na vklad práva k nehnuteľnosti, prijímanie návrhov na zápis záznamov do katastra nehnuteľností, prijímanie návrhov na zápis poznámky do katastra nehnuteľností,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • poskytovanie služby elektronické trhovisko na OÚ Púchov, informácie a podpora registrácie (každý utorok v týždni).

Pracovisko č. 2, 3 - odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie,
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
 • inteligentná podateľňa pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Pracovisko č. 5 – katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel,
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geom. plánov),

Pracovisko č. 7, 8 – pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa  a prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
  • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
  • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
  • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa),
  • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
  • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
  • reštitúcie (podateľňa). .

Pracovisko č. 9 – Supervízor, odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • podateľňa, prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
  • verejných vodovodov a kanalizácií
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
  • odpadového hospodárstva
  • prevencie závažných priemyselných havárií
  • obalov a odpadov z obalov
  • súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
  • prevencia a náprava enviromentálnych škôd,
  • štátna správa ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie.