Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Klientské centrum GELNICA

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Gelnica (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v priestoroch klientskeho centra v budove OÚ. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách :

Supervízor :

 • Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,
 • elektronický kontraktačný systém

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Spišskej Novej Vsi,  oddelenie dokladov Gelnica :

 • príjem a výdaj občianskych preukazov,
 • príjem a výdaj cestovných pasov,
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov,
 • výmena zahraničných vodičských preukazov,
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel,
 • evidencia obyvateľstva,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP,
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky,
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony,
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu,
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, Okresný dopravný inšpektorát Gelnica :

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom -odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

Katastrálny odbor :

 • podateľňa, prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • výdaj výpisu z listu vlastníctva,
 • výdaj kópie z katastrálnej mapy, mapy bývalého pozemkového katastra, pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie údajov o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke (BPEJ),
 • identifikácia parciel (písomná, grafická),
 • výdaj kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,
 • výdaj kópie listu vlastníctva, kópia pozemkovoknižnej vložky,
 • výdaj kópie geometrického plánu,
 • poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • poskytovanie údajov pre geodetov

Odbor živnostenského podnikania :

 • prijem ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenských oprávnení,
 • prijem oznámenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • prijem oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri, údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • prijem oznámenia o ukončení podnikania,
 • prijem oznámenia o zániku osvedčeného živnostenských oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prijem oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • prijem žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • prijem údajov potrebných na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijem údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • príjem údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • výdaj hotových dokumentov podľa obsahu prijatého podania,
 • výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • výdaj prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • výdaj potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • výdaj výpisu z obchodného registra (výstup z informačného systému obchodný register v postavení osvedčujúcej osoby),
 • pridelenie identifikačného čísla (IČO),
 • poskytnutie informácií o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytnutie poradenskej a informačnej činnosti na úseku živnostenského podnikania

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií :

 • plní funkciu inteligentnej podateľne pre odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor starostlivosti o životné prostredie :

 • výdaj stavebného povolenia na vodné stavby,
 • výdaj povolenia na vypúšťanie odpadových vôd,
 • výdaj povolenia na osobitné užívanie vôd,
 • schválenie povodňového plánu,
 • vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia,
 • súhlas na činnosti v chránených územiach,
 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov,
 • súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
 • súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy na území okresu,
 • súhlas na výrub drevín na pozemkoch vo vlastníctve obcí,
 • vydávanie preukazov o pôvode chránených živočíchov,
 • preventívne a nápravné opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov a rastlín,
 • súhlas na zásah do biotopu európskeho a národného významu,
 • posudzovanie vplyvu navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie (EIA, SEIA),
 • súhlas na umiestnenie, povolenie a uvedenie do prevádzky stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia (vrátane ich zmien),
 • zmeny používaných palív a surovín pri stredných a veľkých zdrojoch znečisťovateľmi ovzdušia,
 • určovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia strednými a veľkými zdrojmi,
 • schvaľovanie výpočtu množstva emisií stredného a veľkého zdroja znečistenia ovzdušia
 • súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na úseku ochrany ovzdušia,

 

Pozemkový a lesný odbor :

Činnosti v odbore pozemkov a lesov vykonáva pracovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves na Klientskom centre v Gelnici len v stredu: 8:00 – 17:00h.

 • vykonávanie pozemkových úprav,
 • rozhodovanie v správnom konaní o pozemkových úpravách,
 • zabezpečovanie vypracovania úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a      vykonania schváleného projektu pozemkových úprav,
 • predkladanie podkladov na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
 • zabezpečovanie práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
 • vydávanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, 
 • rozhodovanie v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,   
 • vedenie registra združení účastníkov pozemkových úprav,
 • zabezpečovanie poradenskej a informačnej činnosti k reštitučným konaniam, záhradkovým  osadám,
 • podateľňa lesného odboru,
 • poradenská a informačná činnosť k vyňatiu pozemkov z lesného pôdneho fondu, lesného reprodukčného materiálu, poľovníctva  a pozemkových spoločenstiev

Osvedčovanie listín a overovanie podpisov :

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

Občania okresu Gelnica (ale aj ostatní občania SR) môžu počas úradných hodín využívať služby Klientského centra Gelnica na týchto pracoviskách.