Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Klientske centrum

Klienske centrum Detva

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Detva (ďalej OÚ) od 8.12.2014 poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch v budove Daňového úradu na Tajovského 1462/9 , pri Mestskom úrade mesta Detva.

 

Sídlo

Okresný úrad Detva

 

 

 

Klientske centrum 

J.G.Tajovského 1462/9

962 12 Detva

Budova klientskeho centra

Našim cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

 Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 Daňový úrad - podateľňa

 • prijímanie podaní smerovaných na FS SR

 

Pracovisko č.  2 Daňový úrad - register

 • prijímanie žiadostí k registrácii a k ukončeniu registrácie FO a PO, DPH
 • pridelenie DIČ a IČ DPH
 • pridelenie DKP elektronických registračných pokladníc
 • vydávanie potvrdení o daňovej rezidencii
 • oznámenie všetkých zmien súvisiacich s registráciou

 

Pracovisko č. 3, 4, 5  Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle  zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Úsek štátnej vodnej správy  v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  •  verejné vodovody a verejná kanalizácia
  • ochrana pred povodňami
  •  rybárstvo
 • Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • Úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie  v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov
 • Úsek štátnej správy závažných priemyselných havárií v zmyslezákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Pracovisko č. 6 Katastrálny odbor – poskytovanie informácií z KN:

 • vydanie výpisov listov vlastníctva
 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách
 • vydanie grafickej a písomnej identifikácie parciel
 • vydanie kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra
 • vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností
 • poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností pre geodetické činnosti

Pracovisko č. 7  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • prijímanie oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijímanie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia (ZP) a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely ZP
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • výpis z obchodného registra
 • vyhotovenie výstupu z registra účtovných závierok

 

Pracovisko č. 8 – Katastrálny odbor - podateľňa:

 • príjem katastrálnych podaní
 • vyznačenie plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,
 • poskytnutie informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,
 • prijímanie a evidovanie,  zabezpečenie vybavenia elektronickej pošty právnických a fyzických osôb
 • zabezpečenie administratívnych prác, obeh spisov a príprava právnych podkladov k rozhodnutiam
 • zabezpečenie úschovy spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku
 • zabezpečenie odovzdania vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska 

 

Pracovisko č. 9 – Supervízor, všeobecná podateľňa OÚ:

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ) , informácie o telefónnych číslach
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách
 • elektronický kontraktačný systém

 

Pracovisko č. 9 – Pozemkový a lesný odbor (každá streda):

 • podateľňa

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

Bezplatná telefonická linka Call centrum MV SR:

                                pondelok - piatok 8.00-18.00

                                                  0800 222 222