Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

KLIENTSKE CENTRUM SOBRANCE

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Sobrance (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 - supervízor

 • podateľňa
 • overovanie listín
 • osvedčovanie podpisov

Pracovisko č. 2 - odbor živnostenského podnikania + podateľňa odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • prijem ohlásenia živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenských oprávnení,
 • prijem oznámenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • prijem oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri, údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • príjem oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • prijem oznámenia o ukončení podnikania,
 • prijem oznámenia o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prijem oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • Služba JKM:
 • prijem údajov potrebných na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijem údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • príjem údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • výdaj výpisov zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • výdaj prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • výdaj potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,
 • výdaj výpisu z obchodného registra (výstup z informačného systému obchodný register v postavení osvedčujúcej osoby),
 • poskytnutie informácií o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania,
 • poskytnutie poradenskej a informačnej činnosti na úseku živnostenského podnikania
 • prijímanie žiadostí v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • prijímanie žiadostí v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon

 

Pracovisko č. 3 – pozemkový a lesný odbor:

Činnosti v rozsahu prijímanie žiadostí, podnetov, sťažností a iných podaní a poskytovanie informácií:

 • na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
 • na úseku pozemkových úprav
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľhohospodárskej pôdy
 • na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti
 • na úseku lesného hospodárstva
 • na úseku lesného reprodukčného materiálu
 • na úseku pozemkových spoločenstiev
 • na úseku poľovníctva 

Pracovisko č. 4, 5, 6 – odbor starostlivosti o životné prostredie

Prijímanie žiadostí a podaní na úseku:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany ovzdušia
 • odpadového hospodárstva
 • vodného hospodárstva

Pracovisko č. 7, 8 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Michalovciach , Okresný dopravný inšpektorát Sobrance:

 • prihlásenie nových vozidiel,
 • prihlásenie vozidiel dovezených zo zahraničia,
 • prihlásenie vozidiel z iného okresu,
 • prevod držby majiteľa vozidla v rámci okresu,
 • prisťahovanie držiteľa vozidla z iného okresu,
 • odhlásenie vozidla do iného okresu,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • zmena vlastníka vozidla,
 • pridelenie zvláštnych TEČ vozidlu,
 • pridelenie zvláštnych TEČ subjektu,
 • výmena dokladov
 • dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Pracovisko č. 9, 10 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Michalovciach, oddelenie dokladov Sobrance:

 • príjem a výdaj občianskych preukazov,
 • príjem a výdaj cestovných pasov,
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov,
 • výmena zahraničných vodičských preukazov,
 • výdaj osvedčení o evidencií vozidiel,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP,VP,
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky,
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony,
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu,
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

 KONTAKTY NA PRACOVISKÁ