Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Klientske centrum Rimavská Sobota

Klientske centrum RS

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Rimavská Sobota (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

OÚ - Klientske centrum, P. Hostinského 1036/4, 979 01  Rimavská Sobota:

Úradné hodiny

  Pondelok

  08.00 – 15.00

  Utorok

  08.00 – 15.00

  Streda

  08.00 – 17.00

  Štvrtok

  08.00 – 15.00

  Piatok

  08.00 – 14.00

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 - Supervízor (tel.: 0961 68 5700)

- poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému),

- informácie o telefónnych číslach,

- usmernenie k žiadostiam,

- príjem podnetov od klientov,

- osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách,

- elektronický kontraktačný systém.

*        

Pracovisko č. 2 - OR PZ Rimavská Sobota - Oddelenie dokladov, odbor poriadkovej polície (tel.: 0961 68 5725)

- vydávanie dokladov:

- občianskych preukazov,

- cestovných pasov,

- vodičských preukazov,

- medzinárodných vodičských preukazov,

- osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I.

 

Pracoviská č. 3, 4, 6, 7, 8, 9 - OR PZ Rimavská Sobota - Oddelenie dokladov, odbor poriadkovej polície (tel.: 0961 68 5721, 0961 68 5722, 0961 68 5723, 0961 68 5724)

- príjem žiadostí.

 

Pracoviská č. 10, 11 - Odbor živnostenského podnikania (tel.: 0961 68 5703)

- ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

- príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,

- výpis zo živnostenského registra,

- výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

- ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

- oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

- oznámenie o ukončení podnikania,

- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

- príjem návrhu na prvozápis do obchodného registra,

- príjem žiadosti pre osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

- príjem žiadosti pre povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

- poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva,

- výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

- príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

- príjem žiadosti pre vydanie RÚZ.

 

Pracovisko č. 12 - Pozemkový a lesný odbor (tel.: 0961 68 5702)

- ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),

- pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),

- doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,

- lesné hospodárstvo (evidencia obhospodarovateľov lesa, poradenská činnosť),

- lesný reprodukčný materiál (poradenská činnosť),

- poľovníctvo (poradenská činnosť),

- pozemkové spoločenstvá (výpis z registra, poradenská činnosť).

 

                  - Odbor starostlivosti o životné prostredie (tel.: 0961 68 5704)

- prijímanie žiadostí k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, stanovísk a vyjadrení,

- poradenská a informačná činnosť na úsekoch štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva,

  vodnej správy, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, rybárstva, ochrany pred povodňami, prevencie a nápravy environmentálnych

  škôd, prevencie závažných priemyselných havárií a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

Pracoviská č. 16, 17 v budove P. Hostinského 1035/2 - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (tel.: 0961 68 5705)

- stavby a prestavby a dostavby vozidiel,

- výdaj dokladov k vozidlám - OEV časť II/TOV,

- jednotlivo dovezené vozidlá a iné zmeny,

- zápisy a potvrdenia OEV,

- poskytovanie informácií a iná agenda.

 

Pracovisko č. 15 - Katastrálny odbor - geodetická verejnosť (tel.: 0961 68 3017)

- poskytovanie údajov pre vyhotovenie geometrických plánov,

- príjem a výdaj geometrických plánov,

- poskytovanie údajov pre ROEP,

- poskytovanie informácií a iná agenda.

 

Pracoviská č. 16, 17 - Katastrálny odbor - informačné oddelenie (tel.: 0961 68 5714, 0961 68 5715)

- výpis z listu vlastníctva,

- kópia originálu listu vlastníctva,

- kópia katastrálnej mapy,

- kópia z pozemkovej knihy (nie na počkanie),

- identifikácia parcel (nie na počkanie),

- výpis z BPEJ,

- informácia zo zbierky listín (len oprávnením osobám).

 

Pracoviská č. 20, 21 - Katasrálny odbor - podateľňa (tel.: 0961 68 5711, 0961 68 5712, 0961 68 5713)

- podania len pre katastrálny odbor,

- návrhy na vklad,

- prijímanie záznamových listín.

 

Pracovisko č. 22 - Podateľňa (tel.: 0961 68 2908)

- príjem podaní pre odbory okresného úradu.