Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Klientske centrum Zvolen

budova Okresného úradu Zvolen a Klientskeho centra Zvolen

budova Okresného úradu Zvolen a Klientskeho centra Zvolen

 

V  súlade  s  vládnym   programom  ESO  -  EFEKTÍVNA,  SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Zvolen (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

OÚ - Klientske centrum, Študentská 2084/12, 961 08  Zvolen:

Úradné hodiny

  Pondelok

  08.00 – 15.00

  Utorok

  08.00 – 15.00

  Streda

  08.00 – 17.00

  Štvrtok

  08.00 – 15.00

  Piatok

  08.00 – 14.00

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

Pracovisko č. 1 – Supervízor (tel.: 0961 63 5700)

 • supervízor – poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam, príjem podnetov od klientov

 

Pracovisko č. 2 – Katastrálny odbor – poskytovanie údajov z katastra (tel.: 0961 63 5707)

 • výpis z listu vlastníctva,
 • kópia originálu listu vlastníctva,
 • kópia katastrálnej mapy,
 • kópia pozemkovej knihy (nie na počkanie),
 • identifikácia parciel (nie na počkanie),
 • výpis z BPEJ,
 • informácia zo zbierky listín (len oprávneným osobám).

 

Pracovisko č. 3  – Katastrálny odbor – podateľňa (tel.: 0961 63 5705; 0961 63 5706)

 • podania len pre katastrálny odbor,
 • návrhy na vklad,
 • prijímanie záznamových listín.

 

Pracovisko – Katastrálny odbor – geodetická verejnosť (tel.: 0961 63 5708)

 • poskytovanie údajov pre vyhotovenie geometrických plánov,
 • príjem a výdaj geometrických plánov,
 • poskytovanie údajov pre ROEP,
 • poskytovanie informácií a iná agenda.

 

Pracovisko č. 4  – Podateľňa (tel.: 0961 63 5701)

 • prijímanie podaní od klientov pre odbory okresného úradu

 

Pracovisko č. 5 – Odbor živnostenského podnikania (tel.: 0961 63 5710; 0961 63 5711)

 • ohlásenie živnosti  a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčenia živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • príjem návrhu na prvozápis do obchodného registra,
 • príjem žiadostí pre osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • príjem žiadostí pre povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • príjem žiadostí pre vydanie RÚZ.

  

Pracovisko č. 6 – Pozemkový a lesný odbor (tel.: 0961 63 5720; 0961 63 5721)

 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradníckych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy.

  

Pracovisko č. 7 – Odbor starostlivosti o životné prostredie (tel.: 0961 63 5702; 0961 63 5703)

 • poradenská a informačná činnosť ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa,
 • prijímanie žiadosti k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení.

 

Pracovisko č. 8– Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (tel.: 0961 63 5715; 0961 63 5716)

 • uznanie typového schválenia, uznanie schválenia, schvaľovanie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla,
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II,
 • výmena TOV za OE, vydávanie duplikátov TOV,
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN, 
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II,
 • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou (F).

 

Pracovisko č. 9 – Osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách (tel.: 0961 63 5725)

 • vyššie overenie pre zahraničie (APOSTILLE, Superlegalizácia),
 • príjem žiadostí o zmenu mena a/alebo priezviska.