Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Klientske centrum, Štefánikovo nábrežie č. 7, B. Bystrica


Klientské centrum

                                                                                                                          

 Úradné hodiny OÚ - Klientské centrum, Štefánikovo nábrežie 7,  B. Bystrica

                          

Klientské centrum
DEŇ

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

08:00 - 15:00

Utorok

08:00 - 15:00

Streda

08:00 - 17:00

Štvrtok

08:00 - 15:00

Piatok

08:00 - 14:00

 

V nadväznosti na vyhlásenienúdzového stavu v SR upozorňujeme klientov, že od 11.01.2021 je  Okresný úrad Banská Bystrica pre klientov uzavretý.

 

Vybavujeme klientov výlučne telefonicky, elektronickou a písomnou komunikáciou.

 

Realizovanie osobných podaní pre občanom za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti je možné  v podateľni okresného úradu, Klientskeho centra a katastrálneho odboru a to v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č.  20.  –  supervízor, podateľňa:

             Telefónny kontakt:   096160 5700

 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo, informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • všeobecná podateľňa pre klientske centrum

Pracovisko č.  27.  – odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • overovanie listín a podpisov na listinách,

Pracovisko  č.  30., 31., 32., 33.  –  odbor živnostenského podnikania, integrované obslužné miesto (IOM):

          Telefónne kontakty:   096160 5710,   096160 5711,    096160 5712,      IOM :  096160 5701

 • zisťuje náležitosti ohlásenia  živnosti / žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní, skúma a posudzuje splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • prijíma údaje a doklady, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov (napr. znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • prijíma žiadosť  a vydáva výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • prijíma  žiadosť a vydáva potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prijíma žiadosť a vydáva prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, 
 • prijíma oznámenia zmeny a vydáva doklad o oznámení o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • prijíma oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti a vydáva doklad o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • prijíma  oznámenie o ukončení podnikania a vydáva potvrdenie o zániku ŽO,
 • prijíma oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prijíma  návrh na prvozápis do obchodného registra,
 • prijíma žiadosť a vydáva  potvrdenie o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané,
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • prideľuje identifikačné číslo organizácie,
 • prijíma žiadosť a vydáva osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • prijíma žiadosť o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania  a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,
 • poskytuje výpis z obchodného registra,poskytuje údaje z Registra účtovných závierok,
 • poskytuje služby integrovaného  obslužného  miesta (IOM),  

Pracovisko  č.  23A, 23B – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

             Telefónne kontakty:   096160 5731,    096160 5732

 • inteligentná podateľňa pre odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel, povoľovanie a schvaľovanie stavby a prestavby vozidiel, schvaľovanie dokončovaného vozidla,
 • zápisy zmien v osvedčení o evidencii vozidla časť II: (technické údaje, VIN čísla), vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II. a technických osvedčení,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.