Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Klientske centrum, Štefánikovo nábrežie č. 7, B. Bystrica


Klientské centrum

                                                                                                                          

 Úradné hodiny OÚ - Klientské centrum, Štefánikovo nábrežie 7,  B. Bystrica

                          

 

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č.  20.  –  supervízor, podateľňa:

             Telefónny kontakt:   096160 5700

 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo, informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • všeobecná podateľňa pre klientske centrum

Pracovisko č.  27.  – odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • overovanie listín a podpisov na listinách,

Pracovisko  č.  30., 31., 32., 33.  –  odbor živnostenského podnikania, integrované obslužné miesto (IOM):

          Telefónne kontakty:   096160 5710,   096160 5711,    096160 5712,      IOM :  096160 5701

 • zisťuje náležitosti ohlásenia  živnosti / žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní, skúma a posudzuje splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • prijíma údaje a doklady, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov (napr. znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • prijíma žiadosť  a vydáva výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • prijíma  žiadosť a vydáva potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prijíma žiadosť a vydáva prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, 
 • prijíma oznámenia zmeny a vydáva doklad o oznámení o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • prijíma oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti a vydáva doklad o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • prijíma  oznámenie o ukončení podnikania a vydáva potvrdenie o zániku ŽO,
 • prijíma oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prijíma  návrh na prvozápis do obchodného registra,
 • prijíma žiadosť a vydáva  potvrdenie o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané,
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • prideľuje identifikačné číslo organizácie,
 • prijíma žiadosť a vydáva osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • prijíma žiadosť o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania  a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,
 • poskytuje výpis z obchodného registra,poskytuje údaje z Registra účtovných závierok,
 • poskytuje služby integrovaného  obslužného  miesta (IOM),  

Pracovisko  č.  23A, 23B – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

             Telefónne kontakty:   096160 5731,    096160 5732

 • inteligentná podateľňa pre odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel, povoľovanie a schvaľovanie stavby a prestavby vozidiel, schvaľovanie dokončovaného vozidla,
 • zápisy zmien v osvedčení o evidencii vozidla časť II: (technické údaje, VIN čísla), vydanie osvedčenia o evidencii vozidla časť II. a technických osvedčení,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.