Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2023, sobota
 

Prehľad zákonov, vzorov, predpisovnov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých postupujeme

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých postupuje odbor výstavby a bytovej politiky

Ústava Slovenskej republiky zákon č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 v znení neskorších ústavných zákonov

Zákony:
• Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
• Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
• Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov
• Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
• Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
• Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
• Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
• Zákon č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov.
• Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
• Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších prepisov.
• Zákon č. 40/1964 – Občiansky zákonník.
• Zákon č. 153/2001 o prokuratúre.
• Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§5 ods. 4 písm. m, § 6 ods. 3 písm. f, § 7 písm. e, § 13 ods. 3 písm. b, písm. c, ods. 4 písm. a, c, k, l, n, ods. 5 písm. a, b, ods. 6, ods. 7).
• Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. c, f, ods. 4, § 26 ods. 1 písm. b, c, § 27 písm. a, b, d, § 28).
• Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 11 ods.. 2 písm. e,, § 24, § 30 ods. 1, ods. 3, ods. 4, § 32, ods. 12, § 37 ods. 3, § 41 ods.4).
• Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 3 a ods. 4, § 7 ods. 1, § 7a ods. 1 a ods. 6, § 10 ods. 2, § 8 ods. 3, § 59 ods. 2 písm. c, § 60 ods. 1 písm. b, ods. 2 písm. c, d, n).
• Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 2, ods. 3 písm. g, ods. 4 písm. a, ods. 5 písm. a, § 3b ods. 3)
• Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 18, § 19), zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 38 ods. 1, § 41 ods. 2 písm. f
• Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
• Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 40 ods. 2 písm. b, § 42 písm. m, § 44 ods. 2 písm. g)
• Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 6 ods. 1, § 101, § 103 ods. 1, ods. 2 písm. e, ods. 3 písm. a, § 105 ods. 1 písm. g).
• Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 28 ods. 2 a 3, § 30 ods. 1).
• Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7 ods. 3 písm. c).
• Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 8, § 39 ods. 1 písm. g).
• Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
• Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 1 písm. b až f, ods. 2, ods. 3, § 10, § 67 písm. g, § 68 písm. f, § 103 ods. 7, ods. 9).
• Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
• Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (§ 27 ods. 1 písm. a až d, ods. 5, § 28 ods. 1, ods. 3, § 59 ods. 1 písm. i, § 60 ods. 1 písm. c, § 61 písm. a, § 63 ods. 3 písm. a, § 73 ods. 15, ods. 18).
• Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
• Zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 298/1999 Z.z. o správe štátnych hraníc v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku SR v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
• Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov
• Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
• Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
• Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
• Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
• Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí
• Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
• Zákon č.313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon)
• Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
• Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky

Vykonávacie vyhlášky, opatrenia:
• Vyhláška č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
• Vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácií
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
• Opatrenia MPSV a R o úpravách sadzieb náhrad stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
• Opatrenia MF SR, ktorými sa vydávajú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky
• Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 453/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
• Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 22715/2010/SLP/z.55359-M, ktorým sa ustanovujú kritéria vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
• Smernica č. 5/2015 , ktorou sa upravuje postup Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a odboru výstavby a bytovej politiky v okresnom úrade v sídle kraja pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.
• Metodické usmernenie k podávaniu žiadostí o poskytnutie podpory na obnovu bytového fondu.