Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Legislatíva Pozemkového a lesného odboru

Oznamy  |  Náplň činnosti odboru  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Mestá a obce

Lesné hospodárstvo a poľovníctvo, pozemkové hospodárstvo:

  

Vyhláška MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka  

 

 

Vyhláška 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií - platná od 01.01.2012 

 

 

Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov  

 

 

Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

 

 

Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

 

 

Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií - platná do 31.12.2011

 

 

Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu...

 

 

Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

 

 

Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

 

 

Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb

 

 

Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Vyhláška 125/2012 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

 

 

Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístka

 

 

Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti

 

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

 

 

Zákon 49/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli)

 

 

Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli

 

 

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 

 

Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

 

 

Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

 

 

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, okresných úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. 

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.