Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

SPkI #1

Miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie
na Obvodnom úrade Ružomberok

 

 

Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať:

 

Písomne na adresu :             Obvodný úrad Ružomberok

                                                Dončova 11

                                                034 01 Ružomberok

 

Faxom:                                   sekretariát prednostu obvodného úradu         044 / 43 22 871

 

 

Ústne :                                    v sídle Obvodného úradu Ružomberok, Dončova 11, 034 01   

                                                Ružomberok  na  sekretariáte prednostu obvodného úradu

 

         alebo priamo na vecne príslušnom organizačnom útvare obvodného    

         úradu

 

                                                odbore ekonomickom a organizačnom

                                                odbore všeobecnej vnútornej správy

                                                odbore živnostenského podnikania 

                                                odbore civilnej ochrany a krízového riadenia

                                                osobnom úrade

 

 

E-mailom:                              prednosta obvodného úradu                       TA.A1.TL@SKAF3PYLD@

 

Telefonicky:                           prednosta obvodného úradu                       044 / 43 00 905   kl. 111

 

          alebo priamo na vecne príslušnom organizačnom útvare obvodného

          úradu

 

                                                 odbore ekonomickom a organizačnom     044 / 43 00 905 kl. 118

                                                 odbore všeobecnej vnútornej správy         044 / 43 00 905 kl. 120

                                                 odbore živnostenského podnikania           044 / 43 00 905 kl. 102

                                                 odbore civilnej ochrany                             044 / 43 00 905 kl. 103

                                                 a krízového riadenia

                                                 osobnom úrade                                           044 / 43 00 905 kl. 205

 

 

Žiadosť o sprístupnenie informácie telefonicky alebo ústne možno podať v sídle Obvodného úradu Ružomberok, Dončova 11, 034 01 Ružomberok  v úradných hodinách:

 

         a) pondelok                                                                        od 8. 00 h     do   15. 00 h

         b) utorok                                                                             od 8. 00 h    do   14. 00 h

         c) streda                                                                              od 8. 00 h    do   17. 00 h

         d) štvrtok                                                                            od 8. 00 h    do   14. 00 h

         e) piatok a pracovný deň pred dňom pracovného pokoja   od 8. 00 h    do   12. 00 h

 

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé :

 

  -   ktorej povinnej osobe je určená

  -   meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,

  -   adresa pobytu alebo sídlo,

  -   ktorých informácií sa žiadosť týka,

  -   aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

 

1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Sprístupnenie informácií nevidiacim, slabozrakým a nedoslýchvým osobám :

 

1. Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia napísaná:

a) slepeckým (Braillovým) písmom

b) zväčšeným typom písma

2. Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v § 16 odseku 2 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci - Blind".

 

3. Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v § 16 odseku 2 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

4. Ak žiadateľ podľa § 16 odseku 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme, povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu v požadovanej prístupnej forme. Povinná osoba, ktorá nemá k dispozícii špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme, povinná osoba sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa § 16 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Povinná osoba nie je oprávnená obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.

5. Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa § 16 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám požaduje sprístupnenie informácie.

6. Žiadateľ podľa odsekov § 16 ods. 3, 4 a 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.

7. Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.

8. Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.