Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

SPkI #2

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
na Obvodnom úrade Ružomberok

 

 

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí poskytnúť požadovanú informáciu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie musí mať písomnú podobu. Odvolanie nemožno podať telefonicky.  Ústne možno podať odvolanie len do zápisnice.

 

 

Z odvolania musí byť zrejmé:

 

a) kto ho podáva

b) akej veci sa týka /uviesť konkrétne rozhodnutie, ktoré je odvolaním napadnuté.

c) čo sa navrhuje

d) vhodné je odvolanie odôvodniť /nie je to povinnosťou/

 

 

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.

 

 

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.