Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

SPkI #3

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

na Obvodnom úrade Ružomberok

 

 

Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé :

 

  -   ktorej povinnej osobe je určená

  -   meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,

  -   adresa pobytu alebo sídlo,

  -   ktorých informácií sa žiadosť týka,

  -   aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje

 

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Žiadosť sa eviduje v centrálnej evidencií všetkých žiadostí o sprístupnenie  informácií Obvodného úradu Ružomberok.

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba po zaevidovaní žiadosti v centrálnej evidencii, bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Zároveň poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre

tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

 

Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky odstráni, lehota na sprístupnenie informácie plynie odo dňa odstránenie nedostatkov žiadosti, ak zákon o slobodnom prístupe k informáciám neustanovuje inak.

 

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje nemá požadované informácie k dispozícii, a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, po zaevidovaní žiadosti podľa tohto pokynu, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

 

 

Lehota na vybavenie žiadosti :

 

1/  Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3  zákona o slobodnom prístupe k informáciám a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám , ak tento zákon neustanovuje inak.

 

2/   Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu podľa odseku 1/,  najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Závažnými dôvodmi sú :

a)    vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b)  vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných   na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

 

3/ Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 1. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

 

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia:

 

1/  Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

2/  Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

3/  Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

4/  Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám nevyhovie žiadosti hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní, osobe, ktorá ju založila alebo s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloha na úseku starostlivosti o životné prostredie, podnet na vydanie rozhodnutia.