Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

SPkI #4

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a stanovísk, na základe ktorých Obvodný úrad Ružomberok koná a rozhoduje, alebo upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb

 

 

(§5 ods.1 písm. e) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám)

 

 

Odbor ekonomický a organizačný

 

Základné právne predpisy

 

 • Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
 • Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
 • Zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 • Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

 

Dotknuté právne predpisy

 

 • Zákon NR SR č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
 • Zákon NR SR č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010
 • Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
 • Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
 • Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
 • Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
 • Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách

 

 

Odbor živnostenského podnikania

 

Základné právne predpisy

 

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Dotknuté právne predpisy

 

 • Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon
 • Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
 • Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
 • Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.
 • Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
 • Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
 • Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti
 • Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
 • Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
 • Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
 • Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
 • Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.
 • Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.
 • Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
 • Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
 • Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
 • Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
 • Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
 • Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
 • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.
 • Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.
 • Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
 • Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
 • Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Obchodný zákonník
 • Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
 • Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
 • Občiansky súdny poriadok
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.
 • Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
 • Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
 • Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb.
 • Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
 • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
 • Trestný zákon
 • Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 • Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.
 • Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.
 • Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.

 

Právne predpisy vyplývajúce z príloh živnostenského zákona

 

 • Zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
 • Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z.
 • Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
 • Zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona NR SR č. 99/1995 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR o požiarnej ochrane v oblasti prevencie v znení vyhl. č. 86/1997 Z. z.
 • Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993.Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
 • Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.
 • Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
 • Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb . o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

 

 

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

 

 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 545/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.
 • Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR
 • Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 • Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
 • Zákon NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn MH SR pre jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie – JIS HM číslo 26-01/1999)
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pripravované vyhlášky NBÚ v oblasti administratívnej bezpečnosti, personálnej bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 117/1998 Z. z.
 • Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme
 • Zákon č. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe
 • Vyhláška MV SR č. 201/2002 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
 • Vyhláška MV SR č. 557/2002 Z. z. o výdavkoch na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998     Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. o zabezpečovaní prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 384/1998 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany.
 • Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Smernica MV SR č. SVS-204-2003/00662, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán krajských úradov a obvodných úradov.
 • Metodický pokyn MV SR č. SVS-204-2003/00567 pre krajské úrady a obvodné úrady na ďalšiu správu registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti krajských úradov a okresných úradov v rokoch 1996 až 2003.

 

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 

úsek štátneho občianstva a matrík

 

 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č.222/1996 Z. z., zákona č.416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č.515/2003 Z. z., zákona č. 420/2006 Z. z. – úplné znenie
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 564/2008 Z. z.
 • Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č.515/2003 Z. z., zákona č. 52/2007 Z. z. – úplné znenie
 • Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách

 

úsek volieb a referenda

 

 • Zákon NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona číslo 335/2007 Z. z.
 • Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien a doplnkov

 

úsek priestupkový

 

 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR č. 411/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

úsek registrácie

 

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č.207/1996 Z. z.
 • Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
 • Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 20f - § 20j)
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 

úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

 

 • Zákon NR SR č, 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona č. 389/1999 Z. z., 453/2001 Z. z.
 • Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
 • Zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona č. 194/1990 Zb., v znení zák. č. 515/2003 Z. z.
 • Vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Osobný úrad

 

 • Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
 • Nariadenie vlády SR č. 550/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č./461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 543/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
 • Zákon č. 71/2001 o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z.
 • Nariadenie vlády č. 400/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
 • Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
 • Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
 • Kolektívna zmluva vo verejnej službe
 • Kolektívna zmluva v štátnej službe