Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

SPkI #5

Sadzobník správnych poplatkov

vyberaných Obvodným úradom Ružomberok za správne úkony

 

 

Odbor ekonomický a organizačný

 

a)      vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu: 1,50 €

b)      osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 1,50 €

c)      v cudzom jazyku: 3,00 €

 

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 

Úsek matrík

 

a)      osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 1,50 €

b)      v cudzom jazyku: 3,00 €

c)      osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 0,50 €

d)     odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis: 3,00 €

e)      podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla): 6,50 €

 

Položka 19 Zmena

 

a)      hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska: 3,00 €

b)      priezviska maloletých detí: 33,00 €

c)      mena alebo priezviska v ostatných prípadoch: 99,50 €

 

 

Odbor živnostenského podnikania

 

(položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

 

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
     1. na každú voľnú živnosť: 5,00 €
     2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť: 15,00 €
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa: 3,00 €
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri: 3,00 €
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení: 6,00 €
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni: 6,00 €
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení: 3,00 €
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti: 4,00 €
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu: 6,00 €
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe: 6,00 €
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe: 20,00 €
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike: 100,00 €
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis: 3,00 €
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán: 5,00 €
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostentského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané: 3,00 €

 

Poznámky

1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa neyberie, aak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

 

 

 

 

Oslobodenie  od poplatkov v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov.

 

(1)     Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a.       štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b.      Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

c.       diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva

d.      požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

 

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra,   

      notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,

a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu

b) Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu

c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

 

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a.       o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b.      o priestupkoch, 3)

c.       o slobodnom prístupe k informáciám.

 

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

 

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.