Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. február 2023, štvrtok
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Úradné hodiny  |  Pracoviská  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Pracovné ponuky  |  Zmluvy  |  Zamestnanci  |  Mestá a obce  |  Súhrnná správa VO

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku proti rozhodnutiam vydaným povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: 

Miesto

 • opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na okresný úrad, ktorý rozhodnutie vydal, alebo mal vydať, teda tomu subjektu, ktorému bola podaná samotná žiadosť, 
 • z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé : 

-          kto podáva odvolanie, 

-          proti ktorému rozhodnutiu smeruje, 

-          zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva, 

-          návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Odvolacím orgánom na vybavenie uvedeného odvolania je odbor opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja v územnom obvode ktorého má sídlo okresný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie podľa zákona o slobode informácií vydal.

Spôsob

 • písomne, 
 • ústne do zápisnice, 
 • telegraficky (faxom, elektronickou poštou) ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice.

Lehota

 • v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti, 
 • pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci - sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže napadnuté rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť vec žalovanému okresnému úradu, alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, pričom musia byť splnené tieto požiadavky: 

 • rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, 
 • návrh môže podať len účastník konania, 
 • návrh (žaloba) na preskúmanie musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak okresný úrad nerozhodol.

Voči rozhodnutiam vydaným správnym orgánom v správnom konaní možno okrem riadnych opravných prostriedkov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú: 

 • obnova konania, 
 • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, 
 • protest prokurátora.

Obnova konania

 • účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených, 
 • miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni, 
 • lehota - tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, 
 • spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

            Správny orgán  najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal, t.j. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

 

Protest prokurátora -  podáva prokurátor