Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2023, sobota
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku  

Miesto

 • opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) okresného úradu o odmietnutí požadovanej   informácie možno podať na  okresný úrad, ktorý rozhodnutie  v prvom stupni vydal alebo mal vydať.
 • odvolacím orgánom na vybavenie odvolania proti rozhodnutiu okresného úradu ako povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je odbor opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja, v územnom obvode ktorého má sídlo okresný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal 

Z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé:

 • kto podáva odvolanie,
 • proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • prečo sa odvolanie podáva,
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Spôsob 

 • písomne,
 • ústne do zápisnice,
 • elektronickou poštou,  ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne alebo  ústne do  zápisnice.

Lehota 

 • v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,
 • pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.