Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

         

Proti rozhodnutiu obvodného úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva písomne na obvodný úrad, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať. Z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé:

-         kto podáva odvolanie

-         proti ktorému rozhodnutiu smeruje

-         prečo sa odvolanie podáva

-         návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť

O odvolaní proti rozhodnutiu obvodného úradu rozhoduje Ministerstvo vnútra SR. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania obvodným úradom. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

          Rozhodnutie odvolacieho orgánu o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci – sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa §244 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

- rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,

- návrh môže podať len účastník konania, ktorý musí byť zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná.

Návrh na preskúmanie musí mať tieto náležitosti:

-         ktorému súdu je návrh určený

-         kto ho podáva

-         označenie rozhodnutia, ktoré napadá

-         vyjadrenie v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napadá

-         uvedenie dôvodov, v čom je nezákonnosť rozhodnutia

-         aký konečný návrh robí

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní.

 

Okrem riadnych opravných prostriedkov možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

-         obnova konania

-         preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

-         protest prokurátora

Obnova konania:

-         účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, ale len z dôvodov v zákone taxatívne určených

-         návrh na obnovu konania sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni, v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, spôsobom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.