Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia Okresného úradu Michalovce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

1.  Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

 

Miesto

 • opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) okresného úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na  okresný úrad, ktorý rozhodnutie  v prvom stupni vydal alebo mal vydať.
 • odvolacím orgánom na vybavenie odvolania proti rozhodnutiu okresného úradu ako povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je odbor opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja, v územnom obvode ktorého má sídlo okresný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov vydal
 • z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé:

-          kto podáva odvolanie,

-          proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

-          prečo sa odvolanie podáva,

-          návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

 

Spôsob

 • písomne,
 • ústne do zápisnice,
 • telegraficky (faxom, elektronickou poštou) ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne alebo  ústne do zápisnice,

 

Lehota

 • v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,
 • pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

2. Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

 

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci - sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť alebo žalobu zamietne.

 

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa § 244 a nasledujúcich Občianskeho súdneho poriadku, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

 • rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,
 • návrh môže podať len účastník konania, ktorý musí byť zastúpený advokátom, alebo komerčným právnikom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná,
 • návrh na preskúmanie musí mať tieto náležitosti:

-          ktorému súdu je návrh určený

-          kto návrh podáva

-          označenie rozhodnutia okresného úradu, ktoré napadá

-          vyjadrenie v akom rozsahu toto rozhodnutie napadá

-          uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia okresného úradu

-          konečný návrh rozhodnutia.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak  okresný úrad nerozhodol.

 

 

3. Mimoriadne opravné prostriedky:

 

Okrem riadnych opravných prostriedkov, možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

 • obnova konania,
 • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 • protest prokurátora.

 

 

 

Obnova konania:

 • účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených
 • miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
 • lehota - tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia
 • spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania:

 • Správny orgán  najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

 

Protest prokurátora:

 • podáva prokurátor.

 

                                                                                                

                                                                                                Späť