Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Miesto spôsob a lehota podania opravného prostriedku

Registratúrny poriadok   |  Pracoviská  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Vybavené petície

Miesto, spôsob a lehota podania opravného prostriedku proti rozhodnutiam vydaným povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

  • Miesto:          

Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, pričom z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé, kto ho podáva, proti ktorému rozhodnutiu smeruje (uvedie sa napr. spisová značka, dátum vydania rozhodnutia, predmet konania), zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva (vyjadrenie nesúhlasu s konkrétnym rozhodnutím), návrh, ako má  odvolací orgán rozhodnúť.

 

  • Spôsob:

 

  1. písomne,
  2. ústne do zápisnice,
  3. elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
  4. telegraficky alebo telefaxom, ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

  • Lehota:      

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní  

 

  1. od doručenia rozhodnutia,
  2. alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z., pričom za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.  Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. § 244 a nasl..

Voči neprávoplatným rozhodnutiam vydaným správnym orgánom v správnom konaní možno podať riadny opravný prostriedok a tým je odvolanie a rozklad. Mimoriadny opravný prostriedkom môže účastník konania využiť na napadnutie právoplatného rozhodnutia. K mimoriadnym opravným prostriedkom sa radí návrh na obnovu konania a žaloba, o ktorej rozhoduje súd. Vzhľadom k tomu, že nápravu nezákonných rozhodnutí nemožno ponechať len na iniciatíve účastníka konania, správny poriadok upravuje aj tzv. prostriedky dozoru, tie využívajú ex offo správny orgán a prokurátor. K prostriedkom dozoru patrí nariadenie obnovy konania správnym orgánom, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a protest prokurátora. (Košičiarová, S., Správny poriadok, Komentár s novelou účinnou od 01. januára 2004, Šamorín: Heuréka, 2004, str. 225-226)