Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Náležitosti žiadosti o informácie

Slobodný prístup k informáciám  |  Sťažnosti  |  Petícia

Zo žiadosti musí byť zrejmé, že žiadateľ žiada o informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

  

Žiadosť musí obsahovať :

- meno a priezvisko žiadateľa

- adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa

- pri právnickej osobe názov alebo obchodné meno žiadateľa, sídlo právnickej osoby

-  o aké informácie žiadateľ žiada

- navrhnutý spôsob sprístupnenia informácií

- ak o sprístupnenie informácií žiada nevidiaca alebo slabozraká osoba a navrhuje spôsob sprístupnenia informácie slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma, musí byť spolu so žiadosťou predložená kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

-  musí byť podaná v úradnom jazyku  

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti Okresný úrad Malacky bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží.