Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2021, nedeľa
 

Náplň činnosti odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

a) na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke

Podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 106/2018 Z. z.“)

1. vystupuje ako schvaľovací orgán podľa § 2 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. a plní jeho

funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných

veciach:

1.1. schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,

1.2. schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,

1.3. jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku

a vedie ich evidenciu,

1.4. uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,

1.5. opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,

1.6. dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,

1.7. vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia

vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,

1.8. povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

1.9. schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,

1.10. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom

osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich

evidenciu,

1.11. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom

osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,

1.12. vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia

vozidla a vedie ich evidenciu,

1.13. vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri

výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,

dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

1.14. trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,

1.15. nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,

1.16. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách

technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje

porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,

1.17. nariaďuje podrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, kontrole originality,

2. vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona č. 106/2018 Z. z. s pôsobnosťou na území okresu,

3. ukladá pokuty a iné sankcie,

4. poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie

typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného

vozidla,

 b) na úseku pozemných komunikácií

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov

1. ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy

1.1. určuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného

stanoviska dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných

zariadení, reklamných stavieb, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,

1.2. rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného

stanoviska dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií,

zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení

pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti,

1.3. vydáva záväzné stanovisko v rámci konania, ak konanie o pripojení podľa bodu 1.2.súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný

úrad v územnom konaní, konanie je podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania

a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu,

1.4. vykonáva štátny odborný dozor,

1.5. rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného

stanoviska dopravného inšpektorátu o uzávierke, obchádzke a odklone,

1.6. povoľuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného

stanoviska dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty,

1.7. povoľuje v odôvodnených prípadoch na základe stanoviska správcu pozemnej

komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu výnimku zo zákazu

činnosti v cestnom ochrannom pásme,

1.8. rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín,

1.9. povoľuje vo výnimočnom prípade na základe stanoviska správcu pozemnej

komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu a so súhlasom

ministerstva dopravy výnimku na nové kríženie cesty so železnicou,

1.10. rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním

nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom

cesty a vlastníkom a správcom vedenia,

2. povoľuje na základe záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod okresného úradu,

3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní

v prvom stupni rozhoduje obec,

4. riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanú obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaný obcami,

5. prerokúva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

6. vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón,

7. povoľuje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie, záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu športové a iné podujatia konané na cestách  II. a III. triedy,

8. v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá pokutu právnickej alebo fyzickej osobe –

podnikateľovi podľa osobitných predpisov za porušenie cestného zákona; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

9. ako špeciálny stavebný úrad vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy, najmä

9.1. rozhoduje o povolení stavby cesty a jej súčasti,

9.2. rozhoduje o povolení zmeny stavby pred dokončením,

9.3. rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,

9.4. rozhoduje o trvalom užívaní stavby,

9.5. rozhoduje o predčasnom užívaní stavby,

9.6. rozhoduje o zmene v užívaní stavby,

9.7. nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavby,

9.8. nariaďuje zjednanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe

a o zrušení stavebného povolenia,

9.9. dodatočne povoľuje stavbu,

9.10. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb

a fyzických osôb – podnikateľov a ukladá sankcie,

9.11. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,

9.12. oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy

alebo udržiavacím prácam nemá námietky, alebo mu určí, že ohlásenú drobnú

stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe

stavebného povolenia,

c) na úseku elektronického mýta

Podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov

pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. prerokúva priestupky a ukladá pokuty,

2. prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe –

podnikateľovi alebo fyzickej osobe,

3. uložené pokuty zadáva do informačného systému;

d) na úseku diaľničných známok

Podľa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

1. prerokúva priestupky a ukladá pokuty,

2. prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe –

podnikateľovi alebo fyzickej osobe,

3. uložené pokuty zadáva do informačného systému.