Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. október 2021, štvrtok
 

Náplň činnosti odboru starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie plní úlohy na nasledovných úsekoch:

-          štátna vodná správa, rybárstva, verejných vodovodov a kanalizácii a ochrany pred povodňami;

-          štátna správa ochrany prírody a krajiny;

-          štátna správa odpadového hospodárstva;

-          štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredia;

-          štátna správa ochrany ovzdušia.

  Úsek štátnej vodnej správy plní hlavné úlohy na úseku štátnej vodnej správy, rybárstva, verejných vodovodov a kanalizácii a ochrany pred povodňami vyplývajúce zo zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, a to najmä:

-          vydáva vyjadrenia k realizácii stavieb, súhlasy na realizáciu stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch vodných tokov, ako aj v ochranných pásmach vodárenských zdrojov a v inundačných územiach;

-          povoľuje realizáciu vodných stavieb, ktorými sú najmä – vodovod, kanalizácia, čistiareň odpadových vôd, odlučovač ropných látok, lapač tukov, studňa pre právnickú osobu, resp. fyzickú osobu – podnikateľa, vodovodná a kanalizačná prípojka v prípade pokiaľ spĺňa parametre podľa § 52 ods. 1 písm. j) a k) vodného zákona a iné stavby, pri ktorých je potrebné nakladanie z vodami a zároveň povoľuje ich užívanie;

-          povoľuje osobitné užívanie vôd, t. j. odber vôd a ich vypúšťanie v prípadoch, v ktorých povoľuje realizáciu vodných stavieb;

-          vykonáva štátny vodoochranný dozor, prejednáva priestupky a správne delikty na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb;

-          vydáva povolenia na niektoré činnosti, najmä vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach, ťažbu piesku a iné;

-          rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala obec (napr. povolenie na realizáciu studne pre fyzickú osobu a s ňou súvisiace osobitné užívanie vôd);

-          na úseku rybárstva vymenúva a odvoláva rybárskeho hospodára a rybársku stráž a vedie ich evidenciu, zabezpečuje ďalšie činnosti podľa zákona č. 216/2018 Z.z.;

-          na úseku verejných vodovodoch a kanalizácii vydáva rozhodnutia podľa zákona č. 442/2002 Z.z., určuje pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii, vykonáva dohľad, ukladá pokuty, prejednáva priestupky a zabezpečuje ďalšie činnosti podľa zákona č. 442/2002 Z.z.;

-          na úseku ochrany pred povodňami riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území okresu;

-          schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby vo vodnom toku, povodňový plán zabezpečovacích prác vlastníka stavby vo vodnom toku, povodňový plán obce a správcu drobných vodných tokov;

-          vypracováva povodňový plán okresu a predkladá ho na schválenie Okresnému úradu v sídla kraja;

-          organizuje školenia na úseku ochrany pred povodňami, prejednáva priestupky a vykonáva povodňové prehliadky;

-          počas povodne vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity ak povodňová situácia presiahne územie obce;

-          zriaďuje Okresnú povodňovú komisiu a jej technický štáb a zabezpečuje jej činnosť;

-          po povodni verifikuje správnosť vyhodnotenia povodňových škôd a vypracováva súhrnnú správu o priebehu povodní ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu v sídle kraja.

 Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny plní hlavné úlohy na úseku štátnej správy ochrany prírody vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä:

-          rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce (extravilán);

-          rozhoduje o nároku na náhradu škody spôsobenej chráneným živočíchom t. j. (vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, bobor vodný, vydra riečna, volavka popolavá, los mokraďový, zubor hôrny);

-          rozhoduje o obmedzení, zastavení alebo určení spracovania náhodnej ťažby na lesnom pôdnom fonde;

-          vydáva preukazy o pôvode chráneného živočícha podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-          vydáva rozhodnutia na výkon určitých činností v územiach s druhým a tretím stupňom ochrany prírody a krajiny (územná ochrana § 13 a § 14 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov);

-          je dotknutým orgánom v konaní a vydáva stanoviská;

-          vykonáva a plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 68 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva plní hlavné úlohy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä:

-          riešenie nedovoleného zhromažďovania odpadov (riešenie „čiernych skládok odpadov“);

-          riešenia súvisiace so starými  vozidlami (rozhodnutia o neexistencii vozidla, určeného parkoviska a o tom  že staré vozidlo je odpadom);

-          povoľovacia činnosť (udeľovanie súhlasov na prevádzkovanie zariadení na zber, zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov, udeľovanie súhlasov na nakladanie s odpadmi, na ich zhromažďovanie, na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti...);

-          vykonávanie registrácie pre dopravcov odpadov (pre cudziu ako aj pre vlastnú potrebu), pre toho kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, pre obchodníkov  a sprostredkovateľov ak svoju činnosť vykonávajú bez udelených súhlasov;

-          vydávanie vyjadrení k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, k zmenám vo výrobe súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi, k územnoplánovacej dokumentácii;

-          vykonávanie štátnych dozorov v odpadovom hospodárstve a ukladanie opatrení na nápravu;

-          prejednávanie priestupkov,  správnych deliktov a ukladanie  pokút;

-          vykonávanie odvolacích konaní, kde v prvom stupni rozhodovali obce.

Úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie plní hlavné úlohy na úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplývajúce zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a to najmä:

-          vykonáva posudzovanie strategických dokumentov s dosahom na svoj územný obvod;

-          vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov navrhovaných činností s dosahom na územie okresu, okrem zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona;

-          zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania;

-          poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona;

-          vydáva stanoviská k navrhovaným činnostiam, ktoré sú predmetom žiadosti pre potreby získania nenávratného finančného príspevku.

 Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia plní hlavné úlohy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia vyplývajúce zo zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a to najmä:

-          vydáva súhlas pre veľké zdroje a stredné zdroje a v rozhodnutiach môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov;

-          rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja a o vymedzení a začlenení jeho zariadení;

-          schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov podľa ustanovených požiadaviek a technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ak nie sú schválené v súhlase;

-          určuje v súhlasoch alebo v rozhodnutiach emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov;

-          zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia;

-          podieľa sa na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a integrovaného programu;

-          spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese za predchádzajúci rok a predkladá ho poverenej organizácii (NEIS);

-          uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia na nápravu, ak neplnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia;

-          ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá;

-          vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón;

-          oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu výnimky.