Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 

Náplň činnosti odboru živnostenského podnikania

a) na úseku živnostenskej registrácie

1. prijíma ohlásenia živnosti (§ 45 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“),

2. zisťuje, či má ohlásenie náležitosti podľa § 45, § 45a a § 46 (§ 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

3. skúma splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom (§ 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

4. vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3, 4 a § 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

5. rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo (§ 47 ods. 9 zákona č. 455/1991 Zb.),

6. prijíma žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra (§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

7. v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra skúma, či slovenská právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky (§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

8. rozhoduje o nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra (§ 10 ods. 3 a 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

9. posudzuje podania fyzických osôb a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou činnosťou z hľadiska toho, či ide o živnosť podľa živnostenského zákona alebo o činnosť z jeho režimu vylúčenú (§ 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

10. posudzuje splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

11. posudzuje splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

12. posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 7a zákona č. 455/1991 Zb. v spojení s prílohou č. 4),

13. vyzýva na odstránenie nedostatkov ohlásenia, ak ohlásenie nemá ustanovené náležitosti alebo ak je ohlásenie nezrozumiteľné (§ 47 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

14. rozhoduje o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov ohlásenia (§ 47 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

15. rozhoduje o zastavení konania pri neodstránení chýb ohlásenia (§ 47 ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

16. rozhoduje o tom, že podanie nie je ohlásením (§ 47 ods. 8 zákona č. 455/1991 Zb.),

17. vyzýva podnikateľa na predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin (§ 47 ods. 10 zákona č. 455/1991 Zb.),

18. rozhoduje o zastavení konania v prípade, ak podnikateľ nepredloží právoplatný rozsudok o odsúdení za úmyselný trestný čin v určenej lehote (§ 47 ods. 10 zákona č. 455/1991 Zb.),

19. rozhoduje o nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti (§ 47 ods. 10 v spojení s § 6 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),

20. rozhoduje o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej prevádzkarni, ak zodpovedný zástupca má reálnu možnosť zúčastňovať sa v potrebnej miere prevádzkovania živnosti vo viacerých prevádzkarniach (§ 11 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),

21. rozhoduje o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti v súvislosti s konkurzom alebo reštrukturalizáciou po preskúmaní, či hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky, po preverení, či na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo bol konkurz vyvolaný úmyselne a po vyžiadaní vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory (§ 8 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

22. vydáva novo vzniknutým spoločnostiam prípadne družstvám v prípadoch rozdelenia obchodnej spoločnosti alebo družstva po preskúmaní splnenia podmienok určených živnostenským zákonom osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 14 ods. 3, § 15 zákona č. 455/1991 Zb.),

23. vydáva nové doklady o živnostenskom oprávnení pre pozostalých manželov, ktorí pokračujú v podnikaní po smrti živnostníka (§ 13 ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

24. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti z vlastného alebo iného podnetu (§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),

25. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienky bezúhonnosti (§ 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),

26. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak nastanú prekážky prevádzkovania živnosti (§ 58 ods. 1 písm. b) v spojení s § 8 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

27. rozhoduje o pozastavení prevádzkovania živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa vo svojej územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom živnostenský úrad, ktorý vydal osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 58 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

28. rozhoduje v odvolacom konaní o prvostupňových rozhodnutiach obcí vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, pokiaľ sa vecne dotýkajú podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia,

29. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a slovenské právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie (§ 66b ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),

30. vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania (§ 66 ba ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.),

31. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.),

32. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),

33. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra (§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),

34. overuje osobné údaje navrhovateľa alebo splnomocnenca podávajúceho návrh na zápis do obchodného registra [§ 5b ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení zákona č. 136/2010 Z. z. (ďalej len „zákon č. 530/2003 Z. z.“)],

35. osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva (§ 5b ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.),

36. vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra (§ 5c ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),

37. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra zaručený elektronický podpis (§ 5b ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),

38. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku (§ 5c ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z.),

39. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra listiny prevedené do elektronickej podoby a podpísané zaručeným elektronickým podpisom (§ 5d ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z.),

40. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 66ba ods. 3 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb.),

41. preveruje údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia, zápis údajov do obchodného registra a vyžiadanie výpisu z registra trestov a zodpovedá za ich správnosť (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),

42. zasiela bezodkladne Registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „GP SR“) údaje vyžadované na účel vydania výpisu registra trestov (§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

43. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia prijaté údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

44. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia príslušnému registrovému súdu prijaté údaje určené na zápis do obchodného registra; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

45. prevádza prijaté listinné dokumenty do elektronickej podoby (§ 66ba ods. 4 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),

46. sprístupňuje v pochybnostiach o správnosti zaslaných údajov prijatú spisovú dokumentáciu daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, registrovému súdu a Registru trestov GP SR (§ 66 ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),

47. prijíma oznámenia o pozastavení živnostenského oprávnenia (§ 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

48. prijíma žiadosti zahraničných osôb o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

49. skúma v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra zahraničných osôb, či tieto osoby spĺňajú určené podmienky (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

50. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre zahraničné osoby, pre podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony a pre podnikateľov poskytujúcich služby podľa osobitného zákona (§ 66b ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

51. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.),

52. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účel zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),

53. prijíma od zahraničných osôb a od podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účel zápisu údajov do obchodného registra (§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),

54. prijíma údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sa vyžadujú podľa osobitných zákonov na účel predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov a tieto bezodkladne zasiela príslušnému orgánu (§ 66ba ods. 3 písm. b) a ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

55. potvrdzuje prevzatie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov (§ 4 ods. 2 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

56. obstaráva výpis z registra trestov a prikladá ho k žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak to osobitný zákon vyžaduje (§ 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),

57. vydáva osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou (§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

58. vydáva potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané (§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

59. vydáva potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky (§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

 b) na úseku vedenia živnostenského registra

1. zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZIR) v členení na verejnú a neverejnú časť (§ 60 zákona č. 455/1991 Zb.),

2. vyhotovuje výpisy z verejnej časti živnostenského registra (§ 60a ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

3. vyhotovuje výpisy z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú (§ 60a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

4. vyhotovuje prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri (§ 60a ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),

5. zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení (§ 66b ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),

6. prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo (§ 47 ods. 3, § 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. a § 5c ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z.),

7. zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje určené pre dotknuté príslušné orgány (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),

8. v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania

a) zabezpečuje úlohy ustanovené v § 5 ods. 4 a § 6 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,

b) usmerňuje prácu používateľov informačného systému živnostenského registra,

c) vedie internú evidenciu o prevádzkovanom informačnom systéme živnostenského registra,

d) zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,

e) zabezpečuje náležitú úroveň bezpečnostnej kultúry zamestnancov úradu pri prevádzke informačného systému živnostenského registra,

9. potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na dokladoch o živnostenskom oprávnení (§ 49 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),

10. vydáva potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je (§ 60a ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),

11. zapisuje vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise podnikateľa do obchodného registra (§ 60 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),

12. vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení kontrolórov, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená (§ 60 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),

13. upozorňuje registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisu v obchodnom registri (§ 200a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku)