Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Náplň činnosti pozemkového a lesného odboru

Pozemkový a lesný odbor má dve oddelenia:

pozemkové oddelenie, ktoré vykonáva :

 • poradenskú a informačnú činnosť v oblasti PP – poľnohospodárskej pôdy
 • vydávanie a navrátenie vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov
 • pozemkové úpravy
 • agendu obnovy evidencie pozemkov
 • nájom poľnohospodárskych pozemkov
 • ochranu poľnohospodárskej pôdy
 • ostatné činnosti v pozemkovej oblasti

oddelenie lesného hospodárstva, ktoré vykonáva :

 • poradenskú a informačnú činnosť v oblasti LP – lesnej pôdy
 • lesné hospodárstvo
 • agendu súvisiacu  s lesným reprodukčným materiálom
 • evidenciu pozemkových spoločenstiev
 • agendu poľovníctva
 • ochranu lesných pozemkov
 • štátny dozor

 a) na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom

 Podľa zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č.503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov :

 -          rozhoduje o domnelom vlastníctve

-          rozhoduje o schválení dohody o vydaní nehnuteľností

-          rozhoduje o vlastníctve oprávnenej osoby

-          rozhoduje o zriadení vecného bremena

-          rozhoduje o navrátení vlastníctva k pozemku alebo priznaní nároku na náhradu

-          vyhotovuje ocenenia pozemkov k reštitučným rozhodnutiam

b) na úseku pozemkových úprav

Podľa  zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva , pozemkových úradoch , pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších prepisov (činnosti 1až 21), zákona č. 64/ 1997 Zb. o užívaní pozemkov v zriadení záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších prepisov (činnosti 23 až 34) a zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami , ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky (činnosť 22) :

 1. organizuje vykonávanie pozemkových úprav

 2. rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách

 3. oznamuje nariadenie prípravného konania a organizuje prípravné konanie k pozemkovým úpravám

 4. zriaďuje komisiu na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov ; organizuje a zabezpečuje činnosť komisie

 5. rozhoduje o povolení , resp. nariadení pozemkových úprav

 6. zabezpečuje vyhotovenie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav

 7. zabezpečuje zverejnenie registra pôvodného stavu , doručovanie výpisov z registra pôvodného stavu a  zverejnenie zásad funkčného usporiadania územia

 8. prerokúva  námietky proti registru pôvodného stavu a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a schvaľuje ich

 9. zabezpečuje vyhotovenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov

10.   zabezpečuje vyhotovenie projektu pozemkových úprav

11.  prerokúva  návrh  nového usporiadania pozemkov v dotknutými vlastníkmi

12.  zverejňuje návrh projektu pozemkových úprav a doručuje vlastníkom výpis z rozdeľovacieho plánu

13.  prerokúva  námietky proti projektu a výpisom

14.  schvaľuje  projekt pozemkových úprav

15.  nariaďuje  vykonanie projektu pozemkových úprav

16.  schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav

17.  zabezpečuje realizáciu plánovaných spoločných zriadení a opatrení v projekte pozemkových úprav

18.  spolupracuje  s  miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností,  najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností

19.  predkladá  podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav

20.  vedie  register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav

21.  môže vykonávať práce na projekte pozemkových úprav

22.  obdobne  koná  pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, ak sa vysporiadanie uskutoční konaním o pozemkových úpravách

23.  rozhoduje o zamietnutí návrhu na začatie konania ak sa zistí že nie sú splnené podmienky zákona č.64/1997 Z. z. na konanie

24.  zabezpečuje vyhotovenia registra pôvodného stavu prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu a jeho zverejnenie

25.  rozhoduje o námietkach proti výpisu z registra pôvodného stavu, resp .proti registru pôvodného stavu

26.  rozhoduje o schválení úvodných podkladov projektu pozemkových úprav

27.  rozhoduje o zastavení konania

28.  zisťuje spôsob vyrovnania a rozhodovania o vyrovnaní v obvode pozemkových úprav

29.  zabezpečuje vyhotovenia projektu pozemkových úprav a jeho zverejnenie

30.  prerokováva  námietky proti rozdeľovaciemu plánu

31.  rozhoduje o schválení projektu pozemkových úprav

32.  rozhoduje o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav

33.  rozhoduje o schválení vykonania projektu pozemkových úprav

34.  rozhoduje o nároku na finančnú náhradu rozdielu náhrady v peniazoch už vyplatenej a stanovenej podľa znaleckého posudku

 c) na úseku obnovy evidencie pozemkov

 Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších prepisov:

 -          oznamuje začatie konania o obnove evidencie pozemkov

-          zriaďuje komisie ku konaniu o obnove evidencie pozemkov

-          zverejňuje návrh registra obnovenej evidencie pozemkov

-          rozhoduje  o námietkach proti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov, resp. proti výpisu z  návrhu registra

-          rozhoduje o návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníctva vydržaním

-          rozhoduje o návrhoch na vydržanie pozemkov, alebo zrušenie vydržania pozemkov

-          rozhoduje o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov

-          rozhoduje o oprave chyby v katastri nehnuteľností zapísaného registra obnovenej evidencie pozemkov

 d) na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

Podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanie prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.220/2004 Z.z.")

-          rozhoduje o vykonaní agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami  trvalo udržateľného využitia, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy

-          rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku

-          vydáva  záväzné  stanovisko k zmene jedného  poľnohospodárskeho druhu pozemku  na  iný poľnohospodársky druh pozemku a k zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku

-          rozhoduje v pochybnostiach o tom , či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou

-          rozhoduje o zmene druhu pozemku  na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne, ak sa zmena týka  poľnohospodárskeho druhu  pozemku

-          vyjadruje sa k zámerom  nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy

-          rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy

-          vydáva záväzné stanovisko k návrhu  použitia poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá

-          vydáva stanovisko k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej  pôdy  na čas  kratší ako jeden  rok

-          vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín  na poľnohospodárskej pôde a vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny

-          rozhoduje vo veci  neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy

-          sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho  územného obvodu v pol ročných  intervaloch , úbytky  odsúhlasuje a nesúlad  rieši s príslušným správnym orgánom na úseku  katastra  nehnuteľností

-          predpisuje, kontroluje úhradu a štatisticky vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade , že rozhodol v rozpore so zákonom

-          vykonáva  odborný dohľad nad dodržiavaním  a uplatňovaním  ustanovení zákona a kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach

-          spolupracuje s Výskumným ústavom  pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústredným kontrolným a skúšobným  ústavom  poľnohospodárskym

-          prejednáva priestupky a správne delikty na úseku  ochrany poľnohospodárskej pôdy, rozhoduje o uložení  pokuty; uložené pokuty  zadáva do informačného systému priestupkov a správnych deliktov  Ministerstva  vnútra  SR.

 e) na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti

 -          rozhoduje o vzniku  podnájomného vzťahu podľa zákona č.504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov , poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

-          vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho podľa zákona č.405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti

a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov

-          vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného  

      ústavu poľnohospodárskeho podľa zákona č.405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti

            a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych 

            poplatkoch v znení neskorších prepisov

-          ustanovuje členov poľnej stráže, overuje odbornú spôsobilosť uchádzača za člena poľnej stráže, vedie zoznam  členov poľnej stráže a vydáva  preukaz  člena  poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.255/1994 Z. z. o poľnej stráži

-          poskytuje údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách v kat. územiach , kde nebolo oznámenie o zápise registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností uverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie,  kartografie Slovenskej republiky.

-          kontroluje a preberá práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním  projektov pozemkových úprav a s realizáciou v projektoch  navrhnutých  spoločných  opatrení  a  zriadení , overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy realizácie projektu po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy . Túto činnosť vykonáva aj pri  zabezpečovaní  obnovy evidencie pozemkov

 f) na úseku lesného hospodárstva

 Podľa zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších prepisov (ďalej len „ zákon č.326/2005 Z. z.") :

-          rozhoduje o vyhlásení pozemku za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom

-          rozhoduje o vyňatí a obmedzení využívania

-          rozhoduje o výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa

-          rozhoduje o zmene hospodárskeho tvaru lesa

-          rozhoduje o povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a na zabezpečenie lesného porastu

-          rozhoduje o schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby

-          rozhoduje o používaní cudzích pozemkov

-          rozhoduje o využívaní lesnej cesty

-          rozhoduje o uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov

-          rozhoduje o uložení opatrení na ochranu lesa

-          rozhoduje o povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch

-          rozhoduje o uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku

-          rozhoduje o uložení opatrení na nápravu škôd spôsobených na lesnom majetku

-          rozhoduje o súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha

-          rozhoduje o určení odbornej správy lesov a jej zrušení a o zriadení záložného práva a jeho zrušení

-          rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom

-          rozhoduje o zápise do evidencie lesných pozemkov

-          rozhoduje o osobitnom obhospodarovaní lesa

-          rozhoduje o vydaní rozhodnutia v rámci štátneho dozoru v lesoch

-          vedie evidenciu lesných pozemkov, preskúmava námietky a vydáva výpis z evidencie lesných pozemkov

-          dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny

-          dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov

-          dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa

-          vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva

-          vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov

-          obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností, ktoré sú vykonávané v lesoch v súlade s osobitným predpisom

-          vedie evidenciu o odbornej správe lesov

-          ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, zloženie sľubu člena lesnej stráže a vedie zoznam členov lesnej stráže

-          je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu

-          vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva

-          spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov

-          plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona

-          vydáva záväzné stanovisko

-          rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením

-          zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností

-          vykonáva štátny dozor v lesoch

-          vydáva súhlas na vykonanie náhodnej ťažby

-          vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.995/2010 z  20. októbra  2010

-          plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných  na vykonanie zákona  č. 326/2005 Z. z.

 g) na úseku lesného reprodukčného materiálu

 Podľa zákona č.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov:

-          vykonáva dozor v rozsahu  svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia  na odstránenie zistených nedostatkov súvisiacich s lesným  reprodukčným  materiálom

-          vykonáva kontrolu oznámeného zberu lesného reprodukčného materiálu

-          vydáva list o pôvode lesného reprodukčného materiálu a vedie jeho evidenciu

-          vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania zdrojov lesného reprodukčného materiálu

-          rozhoduje o uznaní alebo zániku uznania zdroja lesného reprodukčného materiálu

-          prejednáva priestupky alebo iné správne delikty

-          ukladá  pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému

 h) na úseku pozemkových spoločenstiev

 Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách :

 -          vedie register pozemkových spoločenstiev

-          vydáva výpisy z registra pozemkových spoločenstiev

-          zapisuje pozemkové spoločenstvá do registra pozemkových spoločenstiev a zmeny  údajov v registri pozemkových  spoločenstiev

-          vydáva potvrdenia o údajoch zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev

-          upozorňuje pozemkové spoločenstvo  na porušenie povinnosti a ukladá mu  povinnosť odstrániť nedostatky

-          vykonáva  štátny dozor nad pozemkovými spoločenstvami

-          ukladá pokuty;  uložené pokuty  zadáva  do informačného systému

 i) na úseku poľovníctva

 Podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) a iných všeobecne  záväzných právnych predpisov:

-          rozhoduje o uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru , samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku

-          rozhoduje o vyhlásení pozemkov za nepoľovné  plochy na návrh ministerstva obrany alebo ministerstva v záujem bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu alebo na žiadosť vlastníka pozemku; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku  za poľovný pozemok-

-          rozhoduje o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

-          rozhoduje o zániku  zmluvy o užívaní poľovného revíru

-          povoľuje  výnimky zo zákazov ustanovené v § 24 ods. 9 zákona o poľovníctve

-          rozhoduje o zabezpečení plnenia plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov  plány neplní  a hrozí  z  tohto dôvodu vznik škôd  na  poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch

-          rozhoduje o povolení lovu zveri na nepoľovných  plochách  okrem  lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje osoby vykonaním  lovu

-          rozhoduje o zákazoch alebo obmedzeniach  na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia  pri  zistení  nedostatkov  pri výkone štátneho dozoru

-          prejednáva  priestupky a ukladá  pokuty za správne delikty,  uložené pokuty zadáva do informačného systému

-          zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych  tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy  zveri  podliehajúce  poľovníckemu plánovaniu

-          eviduje zmluvy o užívaní  poľovného revíru a vedie ich register

-          eviduje zmluvy vlastníkov a dohodu  zmluvných strán o zániku zmluvy vlastníkov

-          zriaďuje chovateľskú  radu a schvaľuje jej štatút

-          vymenúva a odvoláva  poľovníckeho hospodára

-          vydáva  súhlas na vypúšťanie zveri , ktorá je po rehabilitácii  a je zároveň  chráneným druhom  živočícha  do poľovného revíru

-          vykonáva  skúšku odbornej spôsobilosti  uchádzača za člena poľovníckej stráže, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva  člena poľovníckej stráže zo zoznamu

-          schvaľuje  výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia

-          schvaľuje  ročné plány poľovníckeho hospodárenie

-          kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie hospodára a organizuje  túto skúšku

-          spolupracuje s obvodnou poľovníckou komorou  pri  príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára o organizuje túto skúšku 

-          navrhuje poľovníckej komore odobratie poľovníckeho lístka

-          povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu  zveri

-          povoľuje v čase ochrany  zveri  mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov

-          schvaľuje  plán spoločných poľovačiek na malú  zver a diviačiu  zver a zmenu schváleného termínu  konania

-          povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého

-          vykonáva kontrolu pôvodu  ulovenej zvery

-          vykonáva štátny dozor  v poľovníctve