Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

O registri pozemkových spoločenstiev

 Čo je register pozemkových spoločenstiev?

Register pozemkových spoločenstiev je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa pozemkových spoločenstiev.

 Kto je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev?

Do registra pozemkových spoločenstiev sa povinne zapisujú pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou podľa § 3 a § 4 ods. 2 zákona č. 97/ 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Aké údaje obsahuje úradný výpis z registra pozemkových spoločenstiev?

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu. Úradný výpis obsahuje:

 • názov spoločenstva,
 • sídlo spoločenstva,
 • identifikačné číslo organizácie,
 • katastrálne územie a čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa druhu pozemku,
 • meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia volených členov orgánov spoločenstva,
 • meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb oprávnených konať,
  za spoločenstvo a rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo,
 • údaj, či spoločenstvo vykonáva inú podnikateľskú činnosť,
 • dátum zápisu spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev,
 • zrušenie spoločenstva a dôvod jeho zrušenia.

Výpisy z registra pozemkových spoločenstiev na internetovej stránke

Hlavný význam registra pozemkových spoločenstiev na internete je poskytovanie informatívnych výpisov jednotlivých spoločenstiev zapísaných v tomto registri, ktorý nie použiteľný pre právne úkony. Pokiaľ potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

Súčasný výpis na internete je úplným výpisom. Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločenstve nachádzajúce sa v databáze registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Výpis na internete obsahuje len údaje, ktoré sú vedené v registri ku dňu vygenerovania daného výpisu v súlade
s poslednou aktualizáciou databázy. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na internetovej stránke.

Pozemkové spoločenstvo sa v registri vyhľadáva podľa názvu uvedeného v názve súboru.

Ako môžem získať právne použiteľný výpis z registra pozemkových spoločenstiev?

Ak máte záujem o výpis, ktorý je verejnou listinou, môžete sa so žiadosťou o výpis obrátiť na ktorýkoľvek  okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ktorý je vám bez ohľadu na miestnu príslušnosť podľa § 22 ods.2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách  povinný vydať uvedenú listinu.

Kto vedie register pozemkových spoločenstiev?

Pozemkové spoločenstvá registrujú podľa § 22 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách okresné úrady, pozemkový a lesný odbor na základe príslušnosti. Príslušným je ten okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, v ktorého územnom obvode je celá alebo väčšia časť spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností pozemkového spoločenstva.

Kto môže požiadať o výpis z registra pozemkových spoločenstiev?

Verejný charakter registra pozemkových spoločenstiev oprávňuje každého, aby požiadal príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Treba za úradný výpis platiť?

Za vyhotovenie a vydanie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev sa vyberá správny poplatok kolkovou známkou ( resp. známkami ) v hodnote 5 €.