Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trenčín

Klientske centrum Trenčín
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín

Prednosta
JUDr. Peter Parák
telefón: Informátor 032/7411 550, sekretariát prednostu 032/7411 206
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

25.3.2024

Prechod pôsobností na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania

Oznamujeme verejnosti, že od 1. apríla 2024 prechádza pôsobnosť na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania z Okresného úradu Trenčín na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, so sídlom Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín. Na úseku bytovej politiky bude na Okresnom úrade Trenčín vykonávať pôsobnosť novovzniknutý odbor bytovej politiky.

13.3.2024

Delegovanie člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Trenčín pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Delegovanie člena do okresnej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)

Informácia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (DOCX, 16 kB)

29.1.2024

Delegovanie člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Trenčín pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Delegovanie do okresnej volebnej komisie (DOCX, 14 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (DOCX, 15 kB)

23.5.2023

Migranti môžu využiť bezplatné poradenstvo a služby už aj v Trenčíne.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) rozšírila do všetkých regiónov Slovenska služby svojho Migračného informačného centra IOM (MIC), ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine.

 

Od apríla 2023 môžu občania z krajín mimo EÚ využiť bezplatné komplexné služby v kancelárii MIC IOM aj v Trenčíne.

 

V MIC IOM môžete získať na jednom mieste bezplatné komplexné služby:

 

·         pomoc pri prvých krokoch na Slovensku – užitočné informácie o živote a pobyte na Slovensku,

·         právne, sociálne a pracovné poradenstvo – v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, štátneho občianstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a poistenia na Slovensku,

·         kurzy slovenského jazyka,

·         podpora rekvalifikácie – finančné príspevky na vzdelávacie kurzy,

·         podpora komunitných aktivít – informačné workshopy a komunitné podujatia v spolupráci
s kultúrnymi mediátormi.

 

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo prostredníctvom emailu K3G.4FG@QG4@, informačnej linky 0850 211 478 zo Slovenska a liniek +421 2 5263 0023 a +421 55 625 8662 aj zo zahraničia. Komplexné informácie sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk a novinky si prečítate v telegramovom kanále IOM Slovakia.

 

Poradenstvo a služby môžete využiť aj osobne v kancelárii MIC v Trenčíne na ulici Kyjevská 3183, KCA, v čase otváracích hodín:

 

Pondelok, utorok a štvrtok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Streda: 13.00 – 17.00

Piatok: 9.00 – 12.00

 

Osobné konzultácie poskytujú pracovníci MIC IOM klientom v termínoch, ktoré si môžete dohodnúť emailom na K3G.4FG@QG4@ alebo telefonicky na 0850 211 478.

 

Viac informácii nájdete na webovej stránke Migračného informačného centra IOM: www.mic.iom.sk

 

Ďakujem za Váš čas a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

 

 

 

 

 

Dana Vániová

Community and Outreach Coordination

 

IOM Migration Information Centre (MIC)

International Organization for Migration

Slovak Republic (GMT+1)

M. +421 905 845 170

www.iom.sk  I  www.iom.int

Facebook  I  LinkedIn  I  Twitter  I  YouTube

 

 

Klientske centrum

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

Pracovisko č. 1 - organizačný odbor, supervízor

Tel.: +421 32 74 11 550

 • Poskytovanie informácií, poradenstvo k vyvolávaciemu systému a eKioskom, informácie o telefónnych číslach a o umiestnení pracovísk klientskeho centra a organizačných útvarov okresného úradu.

 

Pracovisko č. 2 – organizačný odbor, všeobecná podateľňa:

Tel.: +421 32 74 11 551

 • Prijímanie podaní od občanov primárne určených pre odbory okresného úradu, ktoré nemajú zastúpenie v klientskom centre; všeobecná podateľňa pre interné potreby okresného úradu.

 

Pracovisko č. 3 - organizačný odbor, správa registratúry

Tel.: +421 32 74 11 552

 • Správa registratúry úradu.


Pracoviská č. 4, 5, 6 - Centrum právnej pomoci - zrušené:

Presťahované do budovy Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

na ulici M.R.Štefánika 20, Trenčín

Kontakt

 

Pracovisko č. 7 – odbor všeobecnej vnútornej správy, agenda overovania listín:

Tel.: +421 32 74 11 554

 • Osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách;
 • Apostille /superlegalizácia dokladov pre použitie v cudzine – podanie;
 • Zmena mena a priezviska – informácie, podanie.

 

Pracoviská č. 8, 9, - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Tel.: +421 32 74 11 578/ 579

 • Príjem podaní o: uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla, vykonanie zmeny v osvedčení evidencii, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla - VIN, vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla, pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.

 

 

Pracoviská č. 10, 11 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

Tel.: +421 32 74 11 557/ 558

 

 • Príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, závažných priemyselných havárií;
 • Poradenské, konzultačné a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

 

Pracoviská č. 12, 13, 14 – odbor živnostenského podnikania:

Tel.: +421 32 74 11 560/ 561/ 562

 • Prijíma ohlásenia živnosti, oznámenia o zmene údajov, oznámenia o pozastavení a ukončení podnikania;
 • Prijíma žiadosti o oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov;
 • Vydáva výpisy zo živnostenského registra, osvedčenia o povahe a dĺžke praxe;
 • Prijíma údaje a doklady na účely zápisu údajov do obchodného registra /prvozápis/;
 • Vydáva osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou;
 • Vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu /účtovné závierky/;
 • Prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu;
 • Prijíma údaje potrebné na prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia;
 • Prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR;
 • Poskytuje poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.

 

Pracoviská č. 15, 16 – katastrálny odbor, podateľňa:

Tel.: +421 32 74 11 604/ 606/607

 • Návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam;
 • Návrhy na záznam;
 • Návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte;
 • Návrhy na zápis poznámky;
 • Návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností;
 • Písomné podania adresované katastrálnemu odboru;
 • Preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie.

 

Pracoviská č. 17, 18 – katastrálny odbor:

Tel.: +421 32 74 11 570/ 573

 • Výpisy z listov vlastníctva;
 • Informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky);
 • Kópie z katastrálnej mapy;
 • Kópie z mapy určeného operátu;
 • Kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu;
 • Poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností;
 • Preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností;
 • Poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác.

 

Pracoviská č. 19 a 20 – pozemkový a lesný odbor:

Tel.: +421 32 74 11 565/ 566

 • Poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.