Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. jún 2022, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trenčín / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Trenčín
Všeobecná vnútorná správa
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Zuzana Valachová
telefón: 032/7411 414
fax: 032/7411 407,
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený od 13.9.2021 len s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami (nos a ústa) použitím respirátora FFP2 bez výdychového ventilu.

Všeobecná vnútorná správa

30.6.2021

Upozorňujeme mimovládne neziskové organizácie na povinnosť uloženia výročnej správy vo verejnej časti registra  najneskôr do 15. júla

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík vykonáva činnosti

Úsek matrík:

 • rozhoduje o povolení zmeny mena alebo priezviska ako prvostupňový orgán
 • vykonáva osvedčovaciu agendu i agendu vyššieho overenia a APOSTILLE
 • poskytuje výpisy z arch. matričných dokumentov

Úsek štátneho občianstva:

 • vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
 • rozhoduje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
 • prijíma žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
 • poskytuje občanovi informácie v štátoobčianskych veciach

Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov:

 • rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR
 • zabezpečuje prípravu na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov

Úsek registrácie:

 • prideľuje identifikačné číslo neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby
 • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutí registrácie neinvestičného fondu a rozhodnutie o výmaze neinvestičného fondu z registra
 • vykonáva dohľad nad činnosťou neinvestičného fondu, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky
 • vykonáva registráciu zahraničných fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo o odmietnutí registrácie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby a rozhodnutie o výmaze neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra
 • vykonáva dohľad nad plnením účelu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky
 • registruje zahraničné neziskové organizácie so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 • vydáva rozhodnutie o registrácii alebo o odmietnutí zápisu do registra záujmového združenia právnických osôb a vedie register
 • registruje združenie obcí, resp. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí
 • vykonáva výmaz združenia obcí na základe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia združenia obcí s iným združením obcí
 • vydáva rozhodnutie o rozpustení združenia obcí
 • vydáva upozornenie združeniu obcí, ak združenie obcí vykonáva činnosť v rozpore so zákonom
 • vykonáva registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vedie register
 • vykonáva výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra
 • vydáva potvrdenia a výpisy z registra neinvestičných fondov, z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, z registra záujmových združení právnických osôb, zo zoznamu združení obcí a z registra spoločenstiev bytov a nebytových priestorov

Úsek vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel:

 • vydáva osobitné označenia vozidiel a oprávnenia na používanie osobitného označenia na vozidle (preukaz) pre lekárov
 • zabezpečuje odoberanie neplatných osobitných označení a preukazov
 • prešetruje sťažnosti, podnety a oznámenia občanov na tomto úseku a v rozsahu svojej pôsobnosti

Oddelenie priestupkové

 • objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, odborné vyjadrenia a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu
 • prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí v právoplatných priestupkových veciach
 • rozhoduje o námietkach proti jednotlivým úkonom a opatreniach spojených s výkonom rozhodnutia