Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2021, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36,
915 41 Nové Mesto nad Váhom

Prednosta
Ing. František Sádecký
telefón: 0961 245 901, supervízor: 0961 245 800
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s respirátorom.

O úrade

 

OZNAM

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom oznamuje verejnosti, že na základe uznesenia Vlády SR č. 123/2021, bude s účinnosťou od 03. 03. 2021 umožnené realizovanie osobných podaní výlučne v podateľni okresného úradu resp. klientskeho centra, ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním)

 

OZNAM

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že v zmysle ustanovení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 132/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR“) sa v období od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021 zakazuje vstup verejnosti do vnútorných priestorov Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom.


Zákaz vstupu sa podľa ustanovení vyhlášky ÚVZ SR nevzťahuje na:

·        príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

·      osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

·       osobu, ktorá prekonala COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

·        osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,

·        osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

·        osoby nad 65 rokov veku,

·        dieťa do desiatich rokov veku,

·        osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

·        osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

·        osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

·        osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

·        onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

·        osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácii domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

 

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom zároveň oznamuje verejnosti a zamestnancom, že podľa ustanovení § 1 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR sú poverení zamestnanci oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov budovy DŠS resp. od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až m) vyhlášky ÚVZ SR; do tohto dokladu je poverený zamestnanec  oprávnený nahliadnuť.

Ďalšie skutočnosti neuvedené v tomto ozname sa spravujú ustanoveniami vyhlášky ÚVZ SR

Oznam sa zverejňuje v zmysle  aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. (PDF, 498 kB)

 


Žiadame verejnosť, aby pri styku s Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom využívala prednostne elektronickú, písomnú a telefonickú komunikáciu.

Vstup do budovy Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom bude verejnosti umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom alebo výrobok KN95, N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh. 

 


Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra (5.pochodie):

1. Pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa,
 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva.

2. Supervízor:

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam.

3. Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

4. Odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie,
 • apostille.

5.,6.,8.  Odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • prijíma žiadosti, osvedčuje a vydáva  výpis  z Obchodného registra,
 • prijíma  žiadosti, vydáva  kópie dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra  účtovných závierok opatrený osvedčovacou doložkou OÚ,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

7. Pokladňa:

 • úhrada správneho poplatku bezhotovostne

9. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: prijímanie žiadostí:

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (ďalej len TOV),
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

10.,11.,12.,13. Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa,
 • poradenská a informačná činnosť  ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa.

14. Katastrálny odbor:

 • podateľňa, 
 • prijíma návrhy na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • prijíma písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov alebo notárskych osvedčení, alebo iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti, podľa ktorých sa má vykonať záznam do katastra,
 • prijíma verejné  listiny alebo iné listiny určené na vyznačenie poznámky do katastra,
 • prijíma návrhy na prešetrenie zmien údajov katastra,
 • prijíma návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
 • prijíma návrhy na úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

15. Katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva,
 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách – BPEJ,
 • vydanie písomnej identifikácie parciel,
 • vydanie kópie z katastrálnej mapy,
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky,
 • vyhotovenie kópií listín zo zbierky listín oprávneným osobám,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z KN,
 • vydanie kópie geometrického plánu.
 • poskytovanie informácií pre vyhotoviteľov geodetických a kartografických prác.

Telefónny zoznam Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom (PDF, 344 kB)

Telefónny zoznam Klientskeho centra Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom
(PDF, 161 kB)

 

 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom vykonáva štátnu správu aj pre okres Myjava týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom.

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)