Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nové Mesto nad Váhom / Doprava a pozemné komunikácie

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie
Hviezdoslavova 36,
915 41 Nové Mesto nad Váhom

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Michal Boháč
telefón: 0961 24 5950, 0907 703 745
fax: 0961 24 5909
e-mail: Pošli správu, Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

Úsek cestnej dopravy:

 • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
 • vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
 • vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
 • jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, zmluvného štátu, tretieho štátu
 • jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
 • vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
 • dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla
 • zápisy zmien údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla (spájacie zariadenia, alternatívne rozmery pneumatík a ráfikov, hromadné prestavby, výmeny motora, výmeny karosérie a rámu, montáž zvláštnej výbavy, retrofitný systém, úpravy vozidiel, dvojité ovládanie spojky, prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl, montáž, demontáž výstražných svetiel, demontáž plynového zariadenia, zmena kategórie vozidla z O na kategóriu Ra, povolená výnimka z technických požiadaviek pre vozidlá...)
 • zápis náhradného identifikačného čísla VIN
 • povolenie skúšobnej prevádzky neschváleného vozidla
 • dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel pri výmene technického osvedčenia
 • dočasné vyraďovanie vozidla neevidovaných vozidiel
 • opätovné uvádzanie dočasne vyradených vozidiel do premávky
 • štátny odborný dozor na pracoviskami STK, EK, KO, montáže plynových zariadení
 • štátny odborný dozor nad základnou kvalifikáciou a pravidelným výcvikom vodičov
 • štátny odborný dozor podľa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
 • nariaďuje technické, emisné kontroly vozidiel mimo stanovených lehôt
 • trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky
 • prerokúva správne delikty podľa zákona 106/0108 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
 • sleduje, či vozidlo bolo podrobené v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej, emisnej kontrole pravidelnej
 • ukladá pokuty a sankcie

Úsek pozemných komunikácií: 

 • povolenie zvláštneho užívania cesty - rozkopávky, podtunelovanie (pretlak), nadzemné vedenie, kultúrne a športové podujatia, umiestňovanie zariadení alebo predmetov, nakladanie a vykladanie iných predmetov, hnanie stáda dobytka, vláčenie kameňov a iných predmetov
 • povolenie odklonov a uzávierok ciest II. a III. tried
 • určenie dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení
 • povolenie zriadenia vjazdu z cestu II. a III. triedy na susednú nehnuteľnosť
 • povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii z hľadiska cestnej siete II. a III. triedy
 • záväzné stanovisko k umiestneniu reklamných, informačných resp. propagačných zariadení pri ceste II. a III. triedy
 • rozhodnutie na výrub drevín pri ceste II. a III. triedy
 • povolenie nadmernej alebo nadrozmerne prepravy, ak prepravná trasa nepresahuje územných obvod jedného okresu
 • ohlásenie stavebných úprav, resp. udržiavacích prác
 • stavebné povolenie, zmenu stavby pred jej dokončením a kolaudačného rozhodnutia pre cesty II. a III. triedy
 • štátny odborný dozor
 • štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona
 • určuje špeciálne stavebné úrady (prenesený výkon štátnej správy na obce)
 • odvolací orgán vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec
 • rozhoduje o potvrdení alebo zmene záväzného stanoviska, ktoré vydala obec ako špeciálny stavebný úrad
 • rieši priestupky a ukladá pokuty podľa cestného zákona č. 135/1961 Zb.
 • prerokúva správne delikty podľa zákona 488/2013 Z.z. o diaľničných známkach
 • prerokúva správne delikty podľa zákona 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií