Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Považská Bystrica / Doprava a pozemné komunikácie

Klientske centrum Považská Bystrica
Doprava a pozemné komunikácie
Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Ján ŠAMAJ
telefón: +421 42 4300 211
e-mail: TA.13G4@2D.TDPQF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

 

zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku:

 

·       schvaľuje jednotlivo vyrobené, dokončované a dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu

 

·       jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu

 

·       opätovne, dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu

 

·       povoľuje a schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu

 

·       vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu

 

·       vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla

 

·       vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu

 

·       sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel

 

·       nariaďuje podrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt

 

·       nariaďuje podrobenie vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt

 

·       nariaďuje podrobenie vozidla kontrole originality

 

·       vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona č.135/1961 Zb.

 

·       ukladá pokuty a iné sankcie - ukladá pokuty za technickú a emisnú kontrolu, diaľničnú známku, mýto

 

·       vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy

 

·       povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu

 

·       vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu – Púchov a Považská Bystrica

 

·       vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec

 

·       riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami

 

·       prejednáva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií

 

·       určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou

 

·       vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón

 

·       vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy

 

 

Vnútornú organizáciu okresného úradu podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujú:

*       smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu - text (PDF, 307 kB),

*       smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu - text (PDF, 282 kB),

*       smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018 - text (PDF, 384 kB).

    Úplné znenie smenice č. 14/2018 - text (PDF, 549 kB).