Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Myjava

Klientske centrum Myjava
Moravská 1,
907 01 Myjava

Prednosta
JUDr. Ingrid Vrkočová
telefón: Podateľňa - 0961 245 701, Supervízor - 0961 245 700
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

 

  

 O Z N A M

 


„Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov v Informačnom systéme katastra nehnuteľností“, ktoré vydal Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky. (347,0 kB) 

O Z N A M

 

Od 24.05.2021 je spustený UNIVERZÁLNY REZERVAČNÝ SYSTÉM, ktorý umožní dohodnutie si termínu na konkrétny dátum a čas na vybraných agendách katastrálneho odboru.

 

   

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 – supervízor, EKS – Elektronický kontraktačný systém:     

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • poskytovanie služby elektronické trhovisko.

Pracovisko č. 2 - podateľňa:

 • okresného úradu – prijímanie písomných podaní, príjem elektronických podaní cez elektronickú schránku
 • katastrálneho odboru - prijímanie návrhov na vklad práva k nehnuteľnosti, prijímanie návrhov na zápis záznamov do katastra nehnuteľností, prijímanie návrhov na zápis poznámky do katastra nehnuteľností.

Pracovisko č. 3 - poskytovanie nformácií  katastra nehnuteľností pre geodetov

Pracovisko č. 4. - odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
 • inteligentná podateľňa pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Pracovisko č.6 - odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti,
 • poskytovanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny,
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
  • verejných vodovodov a kanalizácií,
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,
  • odpadového hospodárstva,
  • prevencie závažných priemyselných havárií,
  • obalov a odpadov z obalov.
  • súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
  • prevencia a náprava enviromentálnych škôd,
  • štátna správa ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Pracovisko č. 7,8 - katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností,
 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel,
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geom. plánov).

Pracovisko č. 9 - pozemkový a lesný odbor:

 • preberanie podaní, podávanie informácií, konzultačná činnosť na úsekoch:
  •  pozemkových úprav,
  •  vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov,
  •  obnovy evidencie pozemkov,
  •  ostatných činností v pozemkovej oblasti.
 • preberanie podaní a poskytovania informácií o náplni činnosti OÚ NM, PLO:
  •  ochrana poľnohospodárskej pôdy,
  •  lesného hospodárstva,
  •  lesného reprodukčného materiálu
  •  pozemkových spoločenstiev,
  •  poľovníctva.
 • Úradné hodiny:  PONDELOK   8:00 - 15:00 

 

Pracoviská Okresného riaditeľstva policajného zboru Nové Mesto nad Váhom


Pracovisko č. 10,11 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Mesto nad Váhom, dopravný inšpektorát:

 • prihlásenie vozidla,
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu,
 • odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Pracovisko č. 12 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Mesto nad Váhom, dopravný inšpektorát:

 • výdaj hotových dokladov OP, VP, CD a OE.

Pracovisko č. 14,15 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Mesto nad Váhom, dopravný inšpektorát:

 • príjem žiadostí o vydanie a výmenu občianskeho preukazu, vodičského preukazu a cestovného dokladu.

 Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Myjava.