Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2021, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Myjava
Moravská 1,
907 01 Myjava

Prednosta
Ing. Stanislav Tomič
telefón: Podateľňa - 0961 245 701, Supervízor - 0961 245 700
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s respirátorom.

O úrade

                                                       

O Z N Á M E N I E


ŽIADAME KLIENTOV, ABY PREDNOSTNE VYUŽÍVALI

TELEFONICKÚ,

ELEKTRONICKÚ A PÍSOMNÚ KOMUNIKÁCIU.

 

-      vstupovali do priestorov Okresného úradu Myjava len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom alebo obdobným prostriedkom (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 a pri vstupe si dezinfikovali ruky.

 

-      Vstup na pracoviská Okresného úradu Myjava a do klientskeho centra bude umožnený iba osobám ktoré sa preukážu platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo dokladom preukazujúcim zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúcu vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 

-      Dodržiavajte všetky nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

 

Ďakujeme za porozumenie.
O  Z  N  Á  M  E  N  I  E

Okresný úrad Myjava oznamuje, že od 23.11.2020 začala v budove domu štátnej správy na ul. Moravskej 1, rozsiahla rekonštrukcia a oprava poškodených vnútorných omietok budovy. V súvislosti s týmto nedôjde k obmedzeniu činností jednotlivých odborov a pracovísk okresného úradu,  avšak klienti aj zamestnanci môžu byť obťažovaný najmä zvýšenou prašnosťou a hlukom na práve rekonštruovaných častiach budovy.

      
Žiadame Vás o pochopenie a porozumenie.

 

 

                                                                                                          Ing. Stanislav Tomič

                                                                                                              prednosta úradu

 

 

 

 


Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 – supervízor, EKS – Elektronický kontraktačný systém:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • poskytovanie služby elektronické trhovisko.

Pracovisko č. 2 - podateľňa:

 • okresného úradu – prijímanie písomných podaní, príjem elektronických podaní cez elektronickú schránku
 • katastrálneho odboru - prijímanie návrhov na vklad práva k nehnuteľnosti, prijímanie návrhov na zápis záznamov do katastra nehnuteľností, prijímanie návrhov na zápis poznámky do katastra nehnuteľností.

Pracovisko č. 3 - poskytovanie nformácií  katastra nehnuteľností pre geodetov

Pracovisko č. 4. - odbor živnostenského podnikania:

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania,
 • inteligentná podateľňa pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Pracovisko č.6 - odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa, prijímanie žiadosti,
 • poskytovanie informácií na úsekoch:
  • ochrany prírody a krajiny,
  • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
  • vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
  • verejných vodovodov a kanalizácií,
  • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,
  • odpadového hospodárstva,
  • prevencie závažných priemyselných havárií,
  • obalov a odpadov z obalov.
  • súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
  • prevencia a náprava enviromentálnych škôd,
  • štátna správa ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Pracovisko č. 7,8 - katastrálny odbor:

 • poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností,
 • výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií (listy vlastníctva), kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností,
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, vydanie kópie geometrického plánu
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel,
 • výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií (kópie máp, geom. plánov).

Pracovisko č. 9 - pozemkový a lesný odbor:

 • preberanie podaní, podávanie informácií, konzultačná činnosť na úsekoch:
  •  pozemkových úprav,
  •  vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov,
  •  obnovy evidencie pozemkov,
  •  ostatných činností v pozemkovej oblasti.
 • preberanie podaní a poskytovania informácií o náplni činnosti OÚ NM, PLO:
  •  ochrana poľnohospodárskej pôdy,
  •  lesného hospodárstva,
  •  lesného reprodukčného materiálu
  •  pozemkových spoločenstiev,
  •  poľovníctva.
 • Úradné hodiny:  PONDELOK   8:00 - 12:00

 

Okresné úrady a klientske centrá

Pracoviská okresných úradov zabezpečujú všetky agendy od 8. do 12. hodiny.

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov od stredy 3. marca 2021 prechádzajú na sprísnený režim. Zámerom je čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch pracovísk.

Všetky požiadavky na odbory okresného úradu je preto možné podávať len v podateľni, ktorá ich doručí kompetentnému pracovisku. Návštevníkov budú usmerňovať supervízori a poverené osoby.

Pred osobnou návštevou sa však naďalej uprednostňuje telefonická a elektronická, prípadne písomná komunikácia s úradmi. Podania bez autorizácie je v takom prípade potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či elektronickým podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú.

V odôvodnených prípadoch zostáva zachovaná možnosť vopred telefonicky dohodnutej osobnej konzultácie s úradníkmi, o nevyhnutnosti ktorej vždy rozhoduje vedúci pracovník odboru, prípadne  prednosta okresného úradu.

Doklady a evidencie

Oddelenia dokladov a evidencií poskytujú služby od 8. do 14. hodiny.

Evidencia vozidiel vybavuje žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa preukážu SMS-správou o online rezervácii. Po novom  je však možné  sa objednať až 28 dní dopredu.

Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov, okrem hromadných podaní, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle pandemických opatrení.

Oddelenia dokladov vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba.

Vyhotovené občianske preukazy sa budú doručovať na adresu žiadateľa, len výnimočne a v odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov.

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.


UPOZORNENIE: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.

 

Pracoviská Okresného riaditeľstva policajného zboru Nové Mesto nad Váhom

Pracovisko č. 10,11 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Mesto nad Váhom, dopravný inšpektorát:

 • prihlásenie vozidla,
 • prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu,
 • odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Pracovisko č. 12 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Mesto nad Váhom, dopravný inšpektorát:

 • výdaj hotových dokladov OP, VP, CD a OE.

Pracovisko č. 14,15 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Mesto nad Váhom, dopravný inšpektorát:

 • príjem žiadostí o vydanie a výmenu občianskeho preukazu, vodičského preukazu a cestovného dokladu.

 Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Myjava.

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)