Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2022, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Malacky

Klientske centrum Malacky
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

Prednosta
Ing. Jozef Chynoranský
telefón: Informátor: 034 7971 111, podateľňa 034 7971 252, 034 31 004 10, supervízor 034 31 004 17
e-mail: TA.13G4@S4.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do Okresnej volebnej komisie Malacky pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Podľa ustanovenia § 167 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana a koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (lehota do 22. septembra 2022 do 24:00 hod.)   

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s  uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
c) meno, priezvisko a podpis osoby 

1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

Vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?selfgov22-info23

Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie vzor tlačiva (PDF, 202 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky.

Oznámenie je možné písomne doručiť na adresu :

Okresný úrad Malacky

 prednosta úradu
Záhorácka 2942/60A
901 26 Malacky 

 

elektronicky na adresu:               TA.13G4@S4.SKAF3PYLD@

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce. Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE: Aktuálny režim pracovísk MV SR

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:Dovoľujeme si upozorniť klientov, že pri vybavovaní podaní je potrebné hlásiť sa v klientskom centre okresného úradu na 1. poschodí.

1. poschodie:

Pracovisko č. 1 – podateľňa, supervízor, tel. 034/31 004 10:

všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu – poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch klientskeho centra).

Pracovisko č. 7 - podateľňa katastrálneho odboru, tel. 034/31 004 20:

podania len pre katastrálny odbor

 

 • návrhy na vklad
 • prijímanie záznamových listín
 • informácia zo zbierky listín (len oprávneným osobám)

 Pracovisko č. 3 - odbor všeobecnej vnútornej správy, tel. 034/31 004 19:

 •  osvedčovanie listín a podpisov na listinách

  Pracoviská č. 4a, 4b, 5a, 5b - odbor živnostenského podnikania, tel. č. 034/31 004 11 - 14::

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)

 Pracovisko č. 6 - odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, tel. 034/31 004 21:

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

 •  prijímanie podaní
 • ochrana prírody a krajiny
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • prevencia závažných priemyselných havárií
 • prevencia environmentálnych škôd
 • odpadové hospodárstvo
 • štátna vodná správa a ochrana vôd
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo
 • ochrana ovzdušia

  Pozemkový a lesný odbor

 •  prijímanie podaní
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (odňatie PP v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenia pozemkov)
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)
 • vyporiadanie vlastníctva pozemkov v rámci konaní o záhradkových osadách rozhudnutia v zmysle zákona 64/1997 Z.z.)
 • podmienky nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku (konzultačná činnosť)
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa)
 • oblasť poľovníctva (konzultačná činnosť)
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)
 • reštitúcie (doplnenie podania )
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)

  Pracovisko č. 2 katastrálny odbor – poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností, tel. 034/31 004 17:

 • výpis z listu vlastníctva
 • kópia originálu listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel (nie na počkanie)

  Pracovisko č. 8 katastrálny odbor – geodetická verejnosť, tel. 034/ 31 004 15:

 • poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov
 • príjem a výdaj geometrických plánov
 • poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy

 Pracovisko č. 9 odbor všeobecnej vnútornej správy, tel. 034/31 004 16:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • legalizácia dokladov pre použitie v cudzine
 • žiadosť o zmenu mena, priezviska – podateľňa

  Pracovisko č. 10 pokladňa, tel. 034/31 004 18:

V prípade nefungovania e-kiosku, platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom

Klientske pracovisko odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU Malacky sídli v klientskom centre Okresného riaditeľstva policajného zboru v Malackách, Zámocká 5, Malacky, tel. 0961 513 547.

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 Informátor č.: 034/31 004 28

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@; TA.4FTYRYK@ATY@
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk