Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Malacky

Klientske centrum Malacky
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

Prednosta
Mgr. Róbert Peťko
telefón: Informátor: 034 7971 111, podateľňa - supervízor 034 31 004 10, 034 7971 252
e-mail: TA.13G4@S4.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:Dovoľujeme si upozorniť klientov, že pri vybavovaní podaní je potrebné hlásiť sa v klientskom centre okresného úradu na 1. poschodí.

1. poschodie:

Pracovisko č. 1 – podateľňa, supervízor, tel. 034/31 004 10:

všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu – poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch klientskeho centra).

Pracovisko č. 7 - podateľňa katastrálneho odboru, tel. 034/31 004 20:

podania len pre katastrálny odbor

 

 • návrhy na vklad
 • prijímanie záznamových listín
 • informácia zo zbierky listín (len oprávneným osobám)

 Pracovisko č. 3 - odbor všeobecnej vnútornej správy, tel. 034/31 004 19:

 •  osvedčovanie listín a podpisov na listinách

  Pracoviská č. 4, 5, 11, 12 - odbor živnostenského podnikania, tel. č. 034/31 004 11 - 14::

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)

 Pracovisko č. 6 - odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, tel. 034/31 004 21:

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

 •  prijímanie podaní
 • ochrana prírody a krajiny
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • prevencia závažných priemyselných havárií
 • prevencia environmentálnych škôd
 • odpadové hospodárstvo
 • štátna vodná správa a ochrana vôd
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo
 • ochrana ovzdušia

  Pozemkový a lesný odbor

 •  prijímanie podaní
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (odňatie PP v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenia pozemkov)
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)
 • vyporiadanie vlastníctva pozemkov v rámci konaní o záhradkových osadách rozhudnutia v zmysle zákona 64/1997 Z.z.)
 • podmienky nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku (konzultačná činnosť)
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa)
 • oblasť poľovníctva (konzultačná činnosť)
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)
 • reštitúcie (doplnenie podania )
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)

  Pracovisko č. 7 katastrálny odbor – poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností, tel. 034/31 004 20:

 • výpis z listu vlastníctva
 • kópia originálu listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel (nie na počkanie)

  Pracovisko č. 8 katastrálny odbor – geodetická verejnosť, tel. 034/ 31 004 15:

 • poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov
 • príjem a výdaj geometrických plánov
 • poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy

 Pracovisko č. 9 odbor všeobecnej vnútornej správy, tel. 034/31 004 16:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • legalizácia dokladov pre použitie v cudzine
 • žiadosť o zmenu mena, priezviska – podateľňa

  Pracovisko č. 10 pokladňa, tel. 034/31 004 18:

V prípade nefungovania e-kiosku, platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom

Klientske pracovisko odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU Malacky sídli v klientskom centre Okresného riaditeľstva policajného zboru v Malackách, Zámocká 5, Malacky, tel. 0961 513 547.

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 Informátor č.: 034/7971 111

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@; TA.4FTYRYK@ATY@
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk