Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Malacky

Klientske centrum Malacky
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

Prednosta
Ing. Jozef Chynoranský
telefón: Informátor: 034 7971 111, podateľňa - supervízor 034 31 004 10, 034 7971 252
e-mail: TA.13G4@S4.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

VOĽBY DO NR SR 2023

 

doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do Okresnej volebnej komisie v Malackách

Okresná volebná komisia

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisiedoručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do NR SR        (do 21. augusta 2023 do 24.00 h).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie musí obsahovať:

 

  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a emailového kontaktu,

 

  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a emailového kontaktu,

 

  meno, priezvisko a podpis osoby

-   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

 

-   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely delegovania do volebných komisií zverejní okresný úrad na svojom webovom sídle. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky okresného úradu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na okresnom úrade telefonicky 034/79 71 223). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Elektronicky možno oznámenia doručovať na adresu:

 

TA.13G4@S4.SKAF3PYLD@

 

V listinnej forme na adresu:

 

 

                              Ing. Jozef Chynoranský

                              Prednosta OU Malacky

                              Záhorácka 2942/60A

                              901 26 Malacky

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (PDF, 216 kB)

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:Dovoľujeme si upozorniť klientov, že pri vybavovaní podaní je potrebné hlásiť sa v klientskom centre okresného úradu na 1. poschodí.

1. poschodie:

Pracovisko č. 1 – podateľňa, supervízor, tel. 034/31 004 10:

všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu – poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch klientskeho centra).

Pracovisko č. 7 - podateľňa katastrálneho odboru, tel. 034/31 004 20:

podania len pre katastrálny odbor

 

 • návrhy na vklad
 • prijímanie záznamových listín
 • informácia zo zbierky listín (len oprávneným osobám)

 Pracovisko č. 3 - odbor všeobecnej vnútornej správy, tel. 034/31 004 19:

 •  osvedčovanie listín a podpisov na listinách

  Pracoviská č. 4, 5, 11, 12 - odbor živnostenského podnikania, tel. č. 034/31 004 11 - 14::

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)

 Pracovisko č. 6 - odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, tel. 034/31 004 21:

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

 •  prijímanie podaní
 • ochrana prírody a krajiny
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • prevencia závažných priemyselných havárií
 • prevencia environmentálnych škôd
 • odpadové hospodárstvo
 • štátna vodná správa a ochrana vôd
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo
 • ochrana ovzdušia

  Pozemkový a lesný odbor

 •  prijímanie podaní
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (odňatie PP v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenia pozemkov)
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)
 • vyporiadanie vlastníctva pozemkov v rámci konaní o záhradkových osadách rozhudnutia v zmysle zákona 64/1997 Z.z.)
 • podmienky nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku (konzultačná činnosť)
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa)
 • oblasť poľovníctva (konzultačná činnosť)
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)
 • reštitúcie (doplnenie podania )
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)

  Pracovisko č. 7 katastrálny odbor – poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností, tel. 034/31 004 20:

 • výpis z listu vlastníctva
 • kópia originálu listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel (nie na počkanie)

  Pracovisko č. 8 katastrálny odbor – geodetická verejnosť, tel. 034/ 31 004 15:

 • poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov
 • príjem a výdaj geometrických plánov
 • poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy

 Pracovisko č. 9 odbor všeobecnej vnútornej správy, tel. 034/31 004 16:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • legalizácia dokladov pre použitie v cudzine
 • žiadosť o zmenu mena, priezviska – podateľňa

  Pracovisko č. 10 pokladňa, tel. 034/31 004 18:

V prípade nefungovania e-kiosku, platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom

Klientske pracovisko odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU Malacky sídli v klientskom centre Okresného riaditeľstva policajného zboru v Malackách, Zámocká 5, Malacky, tel. 0961 513 547.

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 Informátor č.: 034/7971 111

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@; TA.4FTYRYK@ATY@
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk