Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Malacky

Klientske centrum Malacky
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

Prednosta
Ing. Jozef Chynoranský
telefón: Informátor: 034 7971 111, podateľňa 034 7971 252, 034 31 004 10, supervízor 034 31 004 17
e-mail: TA.13G4@S4.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

REFERENDUM

 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do Okresnej volebnej komisie v Malackách

 

V zmysle § 199 ods. (1) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, jedného člena a jedného náhradníka. Ak bolo referendum vyhlásené na základe petície občanov, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj petičný výbor za referendum.

    Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 

Sloboda a Solidarita

SME RODINA

ZA ĽUDÍ

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská  

únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

SMER - sociálna demokracia

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

PETIČNÝ VÝBOR ZA REFERENDUM

 

            Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor za referendum prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24,00 h).

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať:

 

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno         doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,

 

• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno   doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,

 

 • meno, priezvisko a podpis osoby

 - oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

- určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

 

V mene petičného výboru za referendum bude oznámenia o delegovaní členov volebných komisií podpisovať Mgr. Igor Melicher.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak politická strana alebo petičný výbor za referendum doručuje oznámenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na okresnom úrade telefonicky – 034/79 71 223). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Elektronicky možno oznámenia doručovať na adresu:

 

                                                                     TA.13G4@S4.SKAF3PYLD@

 

 Poštou možno oznámenia doručovať na adresu:

 

Okresný úrad Malacky

Ing. Jozef Chynoranský

Prednosta úradu

Záhorácka 2942/60A

901 26 Malacky

 

Vzor tlačiva (PDF, 176 kB)

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:Dovoľujeme si upozorniť klientov, že pri vybavovaní podaní je potrebné hlásiť sa v klientskom centre okresného úradu na 1. poschodí.

1. poschodie:

Pracovisko č. 1 – podateľňa, supervízor, tel. 034/31 004 10:

všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu – poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch klientskeho centra).

Pracovisko č. 7 - podateľňa katastrálneho odboru, tel. 034/31 004 20:

podania len pre katastrálny odbor

 

 

 

 

 • návrhy na vklad
 • prijímanie záznamových listín
 • informácia zo zbierky listín (len oprávneným osobám)

 Pracovisko č. 3 - odbor všeobecnej vnútornej správy, tel. 034/31 004 19:

 •  osvedčovanie listín a podpisov na listinách

  Pracoviská č. 4a, 4b, 5a, 5b - odbor živnostenského podnikania, tel. č. 034/31 004 11 - 14::

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO)
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb)

 Pracovisko č. 6 - odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, tel. 034/31 004 21:

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

 •  prijímanie podaní
 • ochrana prírody a krajiny
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • prevencia závažných priemyselných havárií
 • prevencia environmentálnych škôd
 • odpadové hospodárstvo
 • štátna vodná správa a ochrana vôd
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo
 • ochrana ovzdušia

  Pozemkový a lesný odbor

 •  prijímanie podaní
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (odňatie PP v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenia pozemkov)
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)
 • vyporiadanie vlastníctva pozemkov v rámci konaní o záhradkových osadách rozhudnutia v zmysle zákona 64/1997 Z.z.)
 • podmienky nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku (konzultačná činnosť)
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa)
 • oblasť poľovníctva (konzultačná činnosť)
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)
 • reštitúcie (doplnenie podania )
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)

  Pracovisko č. 2 katastrálny odbor – poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností, tel. 034/31 004 17:

 • výpis z listu vlastníctva
 • kópia originálu listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy
 • kópia z pozemkovej knihy
 • identifikácia parciel (nie na počkanie)

  Pracovisko č. 8 katastrálny odbor – geodetická verejnosť, tel. 034/ 31 004 15:

 • poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov
 • príjem a výdaj geometrických plánov
 • poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy

 Pracovisko č. 9 odbor všeobecnej vnútornej správy, tel. 034/31 004 16:

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • legalizácia dokladov pre použitie v cudzine
 • žiadosť o zmenu mena, priezviska – podateľňa

  Pracovisko č. 10 pokladňa, tel. 034/31 004 18:

V prípade nefungovania e-kiosku, platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom

Klientske pracovisko odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU Malacky sídli v klientskom centre Okresného riaditeľstva policajného zboru v Malackách, Zámocká 5, Malacky, tel. 0961 513 547.

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 Informátor č.: 034/31 004 28

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@; TA.4FTYRYK@ATY@
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk