Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Malacky
Životné prostredie
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Soňa Gazdíková
telefón: 034/7971 253
e-mail: oszp.ma@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00

Životné prostredie

Základné úlohy odboru:

  EIA              
 • v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA)  
 • vykonáva posudzovanie strategických dokumentov (SD) s dosahom na územie okresu
 • vykonáva zisťovacie konanie SD a navrhovaných činností (NČ) s dosahom na územie okresu
 • poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému EIA   
 • Ochrana prírody              
 • vykonáva štátnu správu podľa § 68 zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
 • prejednáva priestupky a správne delikty na úseku ochrany prírody a krajiny   
 • v zmysle zák. č. 150/2019 Z.z. zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov nariaďuje opatrenia na rýchlu eradikáciu, rozhoduje o zaistení a zhabaní inváznych nepôvodných druhov, prejednáva priestupky a iné správne delikty, vykonáva štátna dozor    
 • v zmysle zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve vymenúva a odvoláva rybárskeho hospodára a rybársku stráž, vedie evidenciu členov rybárskej stráže a hospodára, prejednáva priestupky a iné správne delikty   
 • vedie evidenciu došlých podaní a vykonáva administratívnu činnosť na úsekoch ochrany prírody, rybárskeho zákona   
 • zabezpečuje iné činnosti vyplývajúce pre Okresný úrad Malacky pre úsek OPaK zo všeobecných záväzných predpisov, ako aj interných predpisov a inštrukcii podľa pokynov nadriadeného   
 • Voda              
 • je orgánom hlavne na úseku štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách   
 • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodech a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach   
 • zabezpečuje prevenciu pred povodňami podľa zákona o ochrane pred povodňami   
 • zabezpečuje evidenciu a prevenciu závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 z.z. v znení neskorších predpisov   
 • Odpady              
 • vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky   
 • posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu   
 • schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) a úložiska (§ 21)   
 • vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie podľa § 24 ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14  
 • zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16 (Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu)   
 • uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutočňuje konanie podľa § 68   
 • vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6 (Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého)   
 • udeľuje súhlas v zmysle § 97 (Udeľovanie súhlasu) Zákona o odpadoch a vedie ich evidenciu   
 • vedie zoznam a vykonáva registráciu v zmysle § 98 (Registrácia) Zákona o odpadoch   
 • vydáva stanovisko v zmysle § 99 (Vyjadrenia) Zákona o odpadoch a vedie o nich evidenciu   
 • je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112), prejednáva priestupky (§ 115), ukladá pokuty (§ 116, 117)   
 • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce   
 • Ovzdušie              
 • vydáva súhlasy pre zdroje znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší   
 • určuje podmienky prevádzkovania zdrojov   
 • vydáva povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia podľa zákona č. 414/2012 Z. z.   
 • vykonáva štátny dozor   
 • rozhoduje o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia   
 • dáva súhlas na skladovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme   
 
 
Dokumenty na stiahnutie
24. 4. 2020 | Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (142,7 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku alebo vyňatiu lesných pozemkov z funkcie lesa (127,7 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (140,5 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (39,3 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o súhlas podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov( vodný zákon ) (39,0 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk (53,4 kB) rtf
24. 4. 2020 | Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/a v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (37,6 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla (187,2 kB) pdf
24. 4. 2020 | Žiadosť o registráciu podľa §98 zákona (160,5 kB) pdf
24. 4. 2020 | Vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ku kolaudácii stavby (45,6 kB) rtf
24. 4. 2020 | Vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby (47,3 kB) rtf
24. 4. 2020 | Vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. alebo 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní stavby (ak sa neuskutočnilo územné konanie – zlúčené územné a stavebné konanie stavby) (50,5 kB) rtf
24. 4. 2020 | Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (304,3 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z (67,8 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie zdroja (po zmene) podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (43,5 kB) rtf
24. 4. 2020 | Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie (zmeny) zdroja znečisťovania ovzdušia podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (42,9 kB) rtf
24. 4. 2020 | Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia (43,6 kB) rtf
24. 4. 2020 | Oznamovanie údajov - florovane skleníkové plyny (46,3 kB) rtf
24. 4. 2020 | Správne poplatky odboru starostlivosti o životné prostredie (191,3 kB) pdf