Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Malacky / Životné prostredie

Klientske centrum Malacky
Životné prostredie
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Renáta Húšková, PhD.
telefón: 034/7971 289
e-mail: TA.13G4@S4.DJAF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Základné úlohy odboru:

EIA     

  • v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA)  
  • vykonáva posudzovanie strategických dokumentov (SD) s dosahom na územie okresu
  • vykonáva zisťovacie konanie SD a navrhovaných činností (NČ) s dosahom na územie okresu
  • poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému EIA   

Ochrana prírody

  • vykonáva štátnu správu podľa § 68 zák. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   
  • prejednáva priestupky a správne delikty na úseku ochrany prírody a krajiny   
  • v zmysle zák. č. 150/2019 Z.z. zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov nariaďuje opatrenia na rýchlu eradikáciu, rozhoduje o zaistení a zhabaní inváznych nepôvodných druhov, prejednáva priestupky a iné správne delikty, vykonáva štátna dozor    
  • v zmysle zák. č. 216/2018 Z.z. o rybárstve vymenúva a odvoláva rybárskeho hospodára a rybársku stráž, vedie evidenciu členov rybárskej stráže a hospodára, prejednáva priestupky a iné správne delikty   
  • vedie evidenciu došlých podaní a vykonáva administratívnu činnosť na úsekoch ochrany prírody, rybárskeho zákona   
  • zabezpečuje iné činnosti vyplývajúce pre Okresný úrad Malacky pre úsek OPaK zo všeobecných záväzných predpisov, ako aj interných predpisov a inštrukcii podľa pokynov nadriadeného   

Voda

  • je orgánom hlavne na úseku štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách   
  • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodech a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach   
  • zabezpečuje prevenciu pred povodňami podľa zákona o ochrane pred povodňami   
  • zabezpečuje evidenciu a prevenciu závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 z.z. v znení neskorších predpisov   

Odpady

  • vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky   
  • posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu   
  • schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) a úložiska (§ 21)   
  • vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie podľa § 24 ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14  
  • zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16 (Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu)   
  • uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutočňuje konanie podľa § 68   
  • vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6 (Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého)   
  • udeľuje súhlas v zmysle § 97 (Udeľovanie súhlasu) Zákona o odpadoch a vedie ich evidenciu   
  • vedie zoznam a vykonáva registráciu v zmysle § 98 (Registrácia) Zákona o odpadoch   
  • vydáva stanovisko v zmysle § 99 (Vyjadrenia) Zákona o odpadoch a vedie o nich evidenciu   
  • je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112), prejednáva priestupky (§ 115), ukladá pokuty (§ 116, 117)   
  • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce   

Ovzdušie

 • vydáva súhlasy pre zdroje znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší   
 • určuje podmienky prevádzkovania zdrojov   
 • vydáva povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia podľa zákona č. 414/2012 Z. z.   
 • vykonáva štátny dozor   
 • rozhoduje o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia   
 • dáva súhlas na skladovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme