Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra / Živnostenské podnikanie

Klientske centrum Nitra
Živnostenské podnikanie
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Lucia Bumbalová - poverená vykonávaním funkcie vedúcej odboru
telefón: 037/ 65 49 284

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Živnostenské podnikanie

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 

Okresný úrad Nitra, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

 

Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnostiS výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

CALL CENTRUM: +421 903 428 725  alebo +421 907 715 093  denne od 8.30 - 14.00 hod.


Živnostenský zákon č. 455/1991Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.


Oddelenie živnostenskej kontroly 

Oddelenie živnostenskej registrácie

  • preberanie hotových dokumentov
  • prijíma:

-       ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

-       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o ukončení podnikania,

-       oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-       oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

-       žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

-       žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

-       údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,

-       doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov,

-       údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,

-       údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

-       údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

  • vydáva:

-       výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

-       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,

-       potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-       výpisy z obchodného registra,

-       kópiu uloženého dokumentu alebo časti dokumentu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve uloženého v registri  účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený,

  • prideľuje identifikačné číslo (IČO),
  • poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky.