Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra / Majetkovoprávny odbor

Klientske centrum Nitra
Majetkovoprávny odbor
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Anna Valová
telefón: 037/ 65 49 221

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Majetkovoprávny odbor

a) na úseku správy majetku štátu

1.     spravuje majetok štátu v dočasnej správe a majetok štátu, ku ktorému nebolo konanie vo veci uplatneného práva prednostnej kúpy podľa zákona č. 278/1993 Z. z. nachádzajúci sa v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja ukončené,

2.     upovedomuje príslušných dočasných správcov na ujatie sa dočasnej správy majetku bývalého vlastníka, ak sa tento nachádza aj v inom územnom obvode,

3.     vedie osobitnú evidenciu majetku štátu v dočasnej správe,

4.     vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu a zastupuje štát pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa zákona č. 278/1993 Z. z. alebo podľa osobitných predpisov,

5.     koná za štát v konaní o dedičstve, ktoré pripadlo štátu z dôvodu, že ho nenadobudol žiadny dedič,

6.     odovzdáva majetok, ktorý štát získal ako odúmrť po poručiteľovi, správcovi podľa osobitného predpisu,

7.     zabezpečuje vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania nehnuteľného majetku štátu,

8.     vykonáva ponukové konanie, osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu a ponuku na nájom majetku v správe okresného úradu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. a eviduje ponuky v registri ponúkaného majetku štátu,

9.     vypracúva zmluvy o prevode správy majetku štátu, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa majetku štátu v správe okresného úradu,

10.  pripravuje rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku štátu a zabezpečuje jeho likvidáciu,

11.  posudzuje splnenie podmienok pre správu majetku vo vlastníctve štátu v prípadoch, ak správca uvedený v liste vlastníctva už v súčasnosti neexistuje, zisťuje právneho nástupcu,

12.  posudzuje splnenie podmienok pre prechod vlastníctva majetku štátu do vlastníctva obce a vyššieho územného celku a spisuje s obcou a vyšším územným celkom protokol o prechode tohto majetku štátu podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

13.  spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,

14.  zabezpečuje návrh na zápis práv k nehnuteľnému majetku štátu do katastra nehnuteľností podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,

15.  určuje člena komisie Registra obnovenej evidencie pozemkov pre jednotlivé obce v územnom obvode okresného úradu a zúčastňuje sa rokovania komisií podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov v znení neskorších predpisov,

16.  posudzuje žiadosti na poskytnutie finančnej náhrady a zastupuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súdnom spore v oblasti mimosúdnych rehabilitácií podľa zákona SNR č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov,

17.  rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa zákona č. 130/2005 Z. z. a zákona č. 544/2002 Z. z.,

18.  navrhuje zriadenie vyraďovacej, oceňovacej, likvidačnej a inej komisie potrebnej pri nakladaní s majetkom štátu,

19.  predkladá požiadavky na zaradenie alebo vyradenie spravovaného majetku v účtovnej evidencii a evidencii majetku ministerstva,

20.  podáva daňové priznania k dani z nehnuteľností spravovaného majetku štátu podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, overuje správnosť rozhodnutia obce o vyrubení dane z nehnuteľností a predkladá ho centru podpory na uhradenie,

21.  vedie evidenciu nehnuteľného majetku štátu v Centrálnej evidencii majetku podľa § 3c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a o evidenciu pohľadávok štátu v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu podľa § 5 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) na úseku dofinancovania družstevnej a individuálnej bytovej výstavby

1.     sleduje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o poskytovaní nenávratného štátneho príspevku a predkladá návrh na záznam, alebo výmaz záložného práva v liste vlastníctva,

2.     vypracúva návrh na začatie súdneho konania v prípadoch, ak došlo k porušeniu podmienok, za ktorých bol poskytnutý štátny príspevok na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby,

3.     zastupuje štát v súdnych konaniach o vrátenie štátneho príspevku,

4.   spolupracuje pri správe pohľadávok štátu, ktoré súvisia s individuálnou bytovou výstavbou.

 

Register ponúkaného majetku štátu