Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Komárno

Klientske centrum Komárno
Záhradnícka 6,
945 01 Komárno

Prednosta
Mgr. Tomáš Nagy
telefón: sekretariát - 0961312001, supervízor-0961315700, ostatné odbory - klikni na ikonu príslušnej agendy
fax: Podateľňa okresného úradu: podatelna.kn"zavinac"minv.sk
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

OZNAM

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

 V ROKU  2024

OZNÁMENIE PRE POLITICKÉ STRANY 

 Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie (DOCX, 17 kB) (DOCX, 17 kB)] doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024 do 24.00 h).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

V listinnej forme možno oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručiť na adresu: Prednosta okresného úradu, Záhradnícka č. 6, 945 01  Komárno alebo osobne do podateľne okresného úradu.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie je :TA.13G4@3T.SKAF3PYLD@

 

Informácie na tel. č. : 0903 533 296

 

 

 

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Komárno
 
 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

prízemie:

1.    Supervízor, všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ, č. tel. 0961315700, 

 • poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam, podateľňa

 

2.    Osvedčovanie listín a overovanie podpisov (1 pracovisko), č. tel. 0961315730, 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • apostille a legalizácia matričných dokladov
 • zmena mena alebo priezviska

  

3.    Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát (6 pracovísk), tel.č. 096131-3530,3531,3532,3533,3534,3550

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

 

4.    Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov (7 pracovísk), č. tel. 096131-3415,3411,3417,3418,3422,3424,3425

 • príjem a výdaj občianskych preukazov
 • príjem a výdaj cestovných pasov
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 • evidencia obyvateľstva
 • výpis z evidenčnej karty vodiča
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

 

1. poschodie:

5.    Odbor živnostenského podnikania (2 pracoviská), č.tel. 0961315720, 0961315721, 

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • vydávanie výstupu z registra účtovných závierok

 

6.   Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská), č.tel. 0961315740, 

 • podateľňa
 • poradenská činnosť na úsekoch:
  • štátna vodná správa
  • štátna ochrana prírody
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA
  • SEA
 • prijímanie podaní, žiadostí týkajúcich sa ŽP
 • komunikácia s klientmi
 • vydávanie vypracovaných rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk
   

7.  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská), č.tel 0961315760 - pozemné komunikácie, 0961315761-cestná doprava, 

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • vyradenie vozidla z evidencie z úradnej moci
 • pre štátne  cesty II. a III. triedy - povolenia uzávierok ciest
 • povolenia výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
 • povolenia na prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov
 • zvláštne užívanie ciest  
 • pripojenia a vjazdy  
 • stavebné úpravy a povolenia
 • určenie dopravného značenia

 

8.   Pozemkový a lesný odbor (1 pracovisko), č. tel 0961315770, 

 • zabezpečuje podateľňu a poradenskú činnosť na úsekoch:
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 • náhradných pozemkov podľa Zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov,
 • pozemkových úprav,
 • pozemkových spoločenstiev,
 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov,
 •  ostatných činností v pozemkovej oblasti, 
 • lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva.
         

9.   Okresné riaditeľstvo PZ – Zbrojné preukazy a licencie, č.tel. 0961313431,09613432,09613433