Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Komárno

Klientske centrum Komárno
Záhradnícka 6,
945 01 Komárno

Prednosta
Mgr. Marek Mihály
telefón: sekretariát - tel: 0961312001, supervízor-tel: 0961315700
fax: Podateľňa okresného úradu: podatelna.kn"zavinac"minv.sk
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

OZNAM

 

 

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Komárno
 
 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

prízemie:

1.    Supervízor, všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ, č. tel. 0961315700, 

 • poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam, podateľňa

 

2.    Osvedčovanie listín a overovanie podpisov (1 pracovisko), č. tel. 0961315730, 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • apostille a legalizácia matričných dokladov
 • zmena mena alebo priezviska

  

3.    Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát (6 pracovísk), tel.č. 096131-3530,3531,3532,3533,3534,3550

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

 

4.    Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov (7 pracovísk), č. tel. 096131-3415,3411,3417,3418,3422,3424,3425

 • príjem a výdaj občianskych preukazov
 • príjem a výdaj cestovných pasov
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 • evidencia obyvateľstva
 • výpis z evidenčnej karty vodiča
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

 

1. poschodie:

5.    Odbor živnostenského podnikania (2 pracoviská), č.tel. 0961315720, 0961315721, 

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • vydávanie výstupu z registra účtovných závierok

 

6.   Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská), č.tel. 0961315740, 

 • podateľňa
 • poradenská činnosť na úsekoch:
  • štátna vodná správa
  • štátna ochrana prírody
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA
  • SEA
 • prijímanie podaní, žiadostí týkajúcich sa ŽP
 • komunikácia s klientmi
 • vydávanie vypracovaných rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk
   

7.  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská), č.tel 0961315760 - pozemné komunikácie, 0961315761-cestná doprava, 

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • vyradenie vozidla z evidencie z úradnej moci
 • pre štátne  cesty II. a III. triedy - povolenia uzávierok ciest
 • povolenia výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
 • povolenia na prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov
 • zvláštne užívanie ciest  
 • pripojenia a vjazdy  
 • stavebné úpravy a povolenia
 • určenie dopravného značenia

 

8.   Pozemkový a lesný odbor (1 pracovisko), č. tel 0961315770, 

 • zabezpečuje podateľňu a poradenskú činnosť na úsekoch:
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 • náhradných pozemkov podľa Zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov,
 • pozemkových úprav,
 • pozemkových spoločenstiev,
 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov,
 •  ostatných činností v pozemkovej oblasti, 
 • lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva.
         

9.   Okresné riaditeľstvo PZ – Zbrojné preukazy a licencie, č.tel. 0961313431,09613432,09613433